Všeobecné smluvní podmínky služby Kia Charge

Definice

Následující slova či výrazy uvedené v uvozovkách a začínající velkými písmeny jsou přesně vymezené pojmy, jimž jsou v těchto smluvních podmínkách přiřazeny následující významy.

„Nabíjecí služba“: nabíjecí služba s názvem „Kia Charge“, pomocí které může zákazník vyhledávat nabíjecí stanice a nabíjet na nich a která provádí fakturaci nabíjecích procesů.

„Účet nabíjecí služby“: zákaznický účet nabíjecí služby.

„Zákaznická zóna nabíjecí služby“: zákaznická zóna nabíjecí služby, ve které si zákazník může prohlédnout svoji smlouvu a údaje o nabíjení a svoje faktury a nastavení účtu.

„Smlouva o nabíjecí službě“: smlouva uzavřená na základě těchto všeobecných smluvních podmínek.

„Nabíjecí karta“: RFID karta nabíjecí služby, se kterou může zákazník získat přístup k většině nabíjecích stanic a nabíjet na nich.

„Nabíjecí aplikace“: aplikace nabíjecí služby, se kterou může zákazník získat přístup k většině nabíjecích stanic a nabíjet na nich.

„Webová stránka nabíjecí služby“: webová stránka  https://www.kiacharge.com/web/kia-cz nabíjecí služby, kde si zákazník může vytvořit svůj účet nabíjecí služby.

„Stránka s tarify nabíjecí služby“: webová stránka https://www.kiacharge.com/web/kia-cz/tariffs nabíjecí služby, kde si zákazník může prohlédnout tarify nabíjecí služby.

„Partner nabíjecí služby“: provozovatelé nabíjecích stanic, které může zákazník využít pro nabíjení elektromobilů prostřednictvím nabíjecí služby.

1.  Nabíjecí služba

1.1. Na základě těchto všeobecných obchodních podmínek („VOP“) poskytuje společnost Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Něměcko („DCS“) zákazníkovi informační služby a přístupovou technologii k nabíjecí infrastruktuře pro vozidla Kia pod označením „Kia Charge“ („Kia Charge“). Jako předpoklad pro použití Kia Charge je nutné mít účet Kia od společnosti Kia UVO Connected GmbH,Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Německo. Používání výrazu „zákazník“ se v těchto VOP týká osob všech pohlaví.

1.2. Nejnovější verzi těchto VSP a aktuální informace o dostupných tarifech naleznete na webových stránkách nabíjecí služby, odkud si je můžete také stáhnout či přímo vytisknout. Změny těchto všeobecných obchodních podmínek smlouvy o nabíjecí službě uzavřené na jejich základě a jakékoli změny tarifu dohodnuté se zákazníkem z důvodu změn právních předpisů, změn v judikatuře nebo tržních podmínkách, budou zákazníkovi oznámeny prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zákazník poskytl, v souladu s oddílem 2.2, v textové podobě s výslovným odkazem na příslušné změny. Takové změny VSP vstoupí v účinnost a stanou se tak závaznými pro zákazníka v případě, že proti nim zákazník nevznese námitku ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o změnách VSP. Společnost DCS informuje zákazníka o těchto právních důsledcích na začátku této lhůty. Výše uvedené se vztahuje také na změny tarifu sjednaného se zákazníkem.

1.3. Společnost DCS spolupracuje s jednotlivými provozovateli dobíjecích stanic (každý samostatně dále jen jako „partner nabíjecí služby“). Dobíjecí stanice partnerů nabíjecí služby jsou uvedeny na webové stránce nabíjecí služby, v nabíjecí aplikaci, a zároveň jsou dostupné přes další kanály (dále „uživatelská rozhraní“) a jsou zvýrazněny tak, aby je bylo možné odlišit od ostatních dobíjecích stanic, které nejsou součástí dostupné sítě nabíjecí služby. Částečně lze tyto informace získat pouze na základě přihlášení se do rozhraní pouze pro členy.

1.4. Nabíjecí služba zahrnuje

a)  zobrazování jednotlivých dobíjecích stanic partnerů nabíjecí služby (v podobě prosté informace o existenci) a určitých informací ohledně používání a využívání těchto dobíjecích stanic (jako je například dostupnost a aktuální cena v podobě dynamických informací) v příslušných uživatelských rozhraních. Na tuto informace se vztahují omezení uvedená ve článku 5.4.

b)  dobíjení na dobíjecích stanicích partnerů nabíjecí služby po provedení ověření a autentifikace (blíže k tomu bod 6.1 níže) společně s měsíční fakturací včetně podrobného přehledu všech dobíjecích procesů.

1.5. Podrobnosti o nabíjecí službě a informace o jejím používání jsou popsány na webových stránkách nabíjecí služby.

1.6. Německo v současnosti nezaručuje celostátní pokrytí řešeními pro dobíjení a fakturaci, která by splňovala zákony o kalibraci operátory nabíjecích bodů. Při poskytování naší služby používáme data poskytnutá operátory nabíjecích bodů. V některých případech to může mimo jiné vést k odchylkám v dobíjení a fakturování částek. Neváhejte se na nás obrátit s případnými dotazy.

2.  Uzavření smlouvy a objednávání

2.1. Zákazník si může nabíjecí službu objednat webových stránkách nabíjecí služby. Vždy se použije ta verze VSP, kterou zákazník výslovně přijal při objednávání nabíjecí služby nebo později. DCS může zákazníkovi nabídnout další služby, například speciální podmínky pro přístup k nabíjecím stanicím nebo přístup k nabíjecím bodům jiných operátorů třetích stran (dále jen „balíčky“). Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek platí stejně pro takové balíčky.

2.2. Zákazníci, kteří již mají účet Kia Account, se mohou k používání nabíjecí služby zaregistrovat na webových stránkách nabíjecí služby, kde zadají svoji adresu a platební údaje. Tyto údaje lze později opravit nebo aktualizovat prostřednictvím zákaznické zóny nabíjecí služby nebo prostřednictvím služeb podpory zákazníků. Zákazníci, kteří se ještě nezaregistrovali a nezaložili si svůj účet Kia Account, si musí tento účet nejdříve založit pro možnost registrace do nabíjecí služby.

2.3. Všechny informace zadané v zákaznické zóně nabíjecí služby, jako jsou platební údaje, adresa a e-mailové adresy, jsou automaticky chráněny pomocí moderních šifrovacích metod, jakým je například protokol SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Platba musí proběhnout pomocí kreditní karty nebo jednoho z dalších způsobů platby, které jsou zákazníkovi nabídnuty v průběhu registrace.

2.5. Nabídka a uzavření smlouvy na nabíjecí služby

a)  Společnost DCS předloží zákazníkovi závaznou nabídku na poskytování nabíjecí služby. Zákazník, který má účet Kia Account, zaregistruje se v zákaznické zóně a zároveň výslovně přijme tyto VSP, může objednat nabíjecí službu. Postup při objednávání je taktéž popsán na webových stránkách nabíjecí služby.

b)  Zákazník může opravit jakékoli chyby v zadaných údajích tak, že klikne v průběhu registrace na tlačítko „zpět“ a zadané údaje opraví. Před potvrzením své objednávky obdrží zákazník informace o cenách nabíjecí služby.

c)  Po dokončení objednávky nabíjecí služby obdrží zákazník potvrzení objednávky e-mailem společně s informacemi o příslušném tarifu, VSP ve znění přijatém zákazníkem a informacemi o právu zákazníka odstoupit od poskytování služeb (blíže k tomu bod 2.7).

d)  Smlouva o nabíjecí službě bude uzavřena po dokončení procesu objednávky.

e)  Obsah smlouvy o nabíjecí službě uchovává společnost DCS a zákazník si jej může zobrazit či uložit na v zákaznické zóně nebo na webových stránkách zákaznické služby.

2.6. Nabídka a dokončení nabíjecích akcí

f) Společnost DCS umožňuje zákazníkům nabíjet elektromobily na nabíjecí stanici partnerů nabíjecí služby. K nabíjení potřebuje zákazník smlouvu o nabíjecí službě.

g)  Pokud chce zákazník nabíjet na nabíjecí stanici, musí prostřednictvím nabíjecí aplikace, nabíjecí karty nebo dalšími způsoby ověření prokázat, že je oprávněný nabíjet.

h)  Zákazník si může vybrat začátek i konec nabíjecí akce prostřednictvím uživatelském rozhraní dostupného v nabíjecí službě a na nabíjecí stanici.

i)  Cena nabíjecí akce závisí na dostupném tarifu nebo tarifu vybraném zákazníkem. V některých zemích a v případě některých tarifů vybraných zákazníkem se můžou poplatky za nabíjení lišit v závislosti na příslušné nabíjecí stanici (srov. bod 7.1). V tomto tarifním systému zákazník uvidí příslušné ceny na nabíjecí stanici v nabíjecí aplikaci – po přihlášení prostřednictvím přístupových údajů. Bez ohledu na bod 5.4 přebírá společnost DCS zodpovědnost za přesnost zobrazených cen. Zákazník s odpovídajícím tarifem je povinen zjistit si aktuální ceny prostřednictvím nabíjecí aplikace před začátkem nabíjení.

2.7. Jazyky

Smlouva o nabíjecí službě bude uzavřena v českém jazyce. Překlady těchto VSP do jiných jazyků slouží pouze pro informaci a nejsou právně závazné.

2.8. Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy o nabíjecí službě ve lhůtě čtrnácti dnů, je-li spotřebitelem.

Zákazník je tímto informován o svém právu na odstoupení od smlouvy takto:

Právo na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo na odstoupení od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Spolková republika Německo, tel.: +420 9109 29 290, e-mail: cz@kiacharge.com) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář (příloha 1) pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

„Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky elektřiny začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Konec informací o právu na odstoupení od smlouvy

3.  Nabíjecí karta: Aktivace a deaktivace nabíjecí karty

3.1. Pro používání nabíjecí služby vyžaduje většina dobíjecích stanic aktivovanou nabíjecí kartu. Pokud zákazník již nabíjecí kartu má, pak si ji může aktivovat v průběhu registrace. Pokud ji ještě nemá, pak společnost DCS zašle nabíjecí kartu zákazníkovi poštou pro následnou aktivaci. Nabíjecí karty se aktivují v zákaznickém účtu zadáním čísla karty a potvrzením příslušných údajů. Zákazník poté obdrží potvrzovací e-mail. Proces aktivace nabíjecí karty může trvat až 24 hodin.

3.2. Na některých dobíjecích stanicích lze ověření a autentifikaci provést pouze prostřednictvím nabíjecí aplikace, která je dostupná v AppStore společnosti Apple Inc. nebo v Google Play Store a která obsahuje čtečku QR kódů. K ověření je nezbytné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů.

3.3. Společnost DCS zůstává vlastníkem nabíjecí karty. Zákazník si musí svoji nabíjecí kartu a přihlašovací údaje pečlivě uschovat. Zákazník musí neprodleně informovat společnost DCS o případné ztrátě či krádeži nabíjecí karty (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodu 10). Nad to může zákazník taktéž kontaktovat službu podpory zákazníkům a nabíjecí kartu deaktivovat. Za vystavení náhradní karty mohou být zákazníkovi účtovány dodatečné náklady a poplatky (blíže k tomu aktuální ceník na webové stránce nabíjecí služby).

4.  Doba trvání a platnost smlouvy

4.1. Smlouva o nabíjecí službě je uzavřena na dobu neurčitou a obě strany ji mohou vypovědět písemným oznámením doručeným v měsíčním předstihu s účinností ke konci kalendářního měsíce. Oznámení o ukončení může být uvedeno v zákaznické zóně, písemným oznámením nebo e-mailem; což nemá vliv na právo okamžitě ukončit smlouvu z dobrého důvodu.

4.2. Po ukončení smlouvy již nabíjecí karta nebude platná a bude společností DCS zablokována.

4.3. Pro další balíčky, které si zákazník rezervoval, mohou platit odlišné podmínky a oznamovací lhůty.

5.  Používání a dostupnost nabíjecí služby

5.1. Zákazník může získat další informace o nabíjecí službě a technických podrobnostech ohledně jejího používání a dostupnosti na webových stránkách nabíjecí služby. Společnost DCS poskytuje služby v zemi bydliště zákazníka a dále v dalších zemích v souladu s níže uvedeným článkem 9.

5.2. Pro co nejlepší využití nabíjecí služby je nejlepší dostupnost nabíjecí aplikace na chytrém telefonu vhodná za účelem registrace zákazníka, kde jsou vyžadovány jeho přihlašovací údaje.

5.3. Společnost DCS má v úmyslu rozšířit přístup k veřejné dobíjecí infrastruktuře a její používání prostřednictvím nabíjecí služby a dále rozšířit skupinu partnerů nabíjecí služby. Společnost DCS však nečiní žádné prohlášení ani neposkytuje jakoukoliv záruku ohledně dostupnosti (řádného fungování, dostupnosti elektřiny či možnosti plného dobití) konkrétních dobíjecích stanic a/nebo dobíjecích způsobů a zákazník nemá žádné právo k nim požadovat přístup; odpovědnost společnosti DCS je tak vyloučena. Zejména je zcela vyloučen jakýkoliv nárok na zachování jakékoliv konkrétní a dále celkového stávající dobíjecí infrastruktury partnera nabíjecí služby.

5.4. S výhradou bodu 5.5 nečiní společnost DCS žádná prohlášení ani neposkytuje jakékoliv záruky ohledně aktuálnosti a/nebo správnosti informací zobrazovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní (blíže k tomu bod 1.4 a), zejména pak informací o dobíjecích stanicích a/nebo jejich dostupnosti. Zákazník zejména potvrzuje a bere na vědomí, že tyto informace jsou poskytovány třetí stranami (např. partneři nabíjecí služby). Bez ohledu na výše uvedené vyloučení odpovědnosti společnosti DCS společnost DCS ověřuje na vzorcích aktuálnost a/nebo správnost informací v zájmu průběžného zlepšování svých služeb. Přenos těchto informací je taktéž závislý na dostupnosti mobilního příjmu a odpovídajícího signálu v infrastruktuře pro mobilní telekomunikaci příslušného provozovatele mobilní sítě, a proto na něj mohou zejména nepříznivě působit povětrnostní podmínky, topografické okolnosti, poloha vozidla a překážky v okolí (jako jsou mosty a budovy atd.).

5.5. Ceny se v závislosti na dohodnutém tarifu mohou lišit v závislosti na používané dobíjecí stanici (blíže k tomu bod 7.1). V takovém tarifním systému se zákazníkovi zobrazují aktuální ceny na příslušné dobíjecí stanici v nabíjecí aplikaci za předpokladu, že je zákazník přihlášen pomocí svých přihlašovacích údajů. Odchylně od bodu 5.4 společnost DCS zaručuje správnost zobrazených cen. Zákazníci s takovým tarifem jsou povinni se informovat o platných cenách před zahájením dobíjení.

5.6. Službu Kia Charge nabízenou za těchto VOP lze používat pouze k dobíjení vozidel značky Kia.

5.7. Zákazníci mohou umožnit rodinným příslušníkům či svým zaměstnancům používat nabíjecí službu (zejména nabíjecí kartu) za podmínky, že zákazník za takové použití těmto osobám nic neúčtuje a že nabíjecí služba je použita výhradně k dobití vlastního vozidla zákazníka. Před takovým použitím je zákazník povinen informovat uživatele o řádné manipulaci s dobíjecími stanicemi. Jakékoli jiné využívání nabíjecí služby třetími stranami odlišnými od zákazníka vyžaduje předchozí souhlas společnosti DCS. Zákazník nesmí nabíjecí službu použít k protiprávním účelům a ani protiprávní užití služby nesmí umožnit komukoliv jinému.

5.8. Zákazník je povinen vždy postupovat v přísném souladu s příručkami a návody k dobíjenému vozidlu a veškerému použitému vybavení nebo příslušenství (např. dobíjecí kabely), včetně případných pokynů a všeobecných obchodních podmínek partnerů nabíjecích bodů zveřejněných na dobíjecích stanicích, které se vztahují na používání daných dobíjecích stanic. Je přísně zakázáno používat dobíjecí kabely nebo jiné vybavení či příslušenství, které (i) nebyly certifikovány v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy (včetně zejména certifikace CE), (ii) nejsou schváleny pro příslušný automobil nebo příslušným partnerem nabíjecí služby podle pokynů zveřejněných na dobíjecích stanicích nebo (iii) jsou poškozené.

5.9. Je zakázáno používat dobíjecí stanice, na kterých je zobrazeno výstražné hlášení nebo upozornění na problém nebo které jsou zjevně poškozeny. Namísto použití takové dobíjecí stanice zdvořile žádáme zákazníka, aby o tom informoval společnost DCS (kontaktní údaje jsou uvedeny v článku 10).

5.10.  Zákazník nese plnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou jeho zaviněním v důsledku zneužití nebo nesprávného použití nabíjecí karty, resp. nabíjecí aplikace jako ověřovacího zařízení nebo v důsledku zneužití nebo nesprávného použití dobíjení v souladu s platnými zákony.

6.  Dobíjení a ověřování; doba plného dobití a nečinnosti; přerušení a poruchy

6.1. Zpravidla je totožnost zákazníků na dobíjecích stanicích partnerů nabíjecí služby ověřována pomocí nabíjecí karty. Na některých dobíjecích stanicích je možné anebo může být i vyžadováno ověření prostřednictvím nabíjecí aplikace. To se týká zejména dobíjecích stanic se symbolem služby intercharge. Způsoby ověření dostupné na jednotlivých dobíjecích stanicích jsou zobrazeny v nabíjecí aplikaci nebo na webových stránkách nabíjecí služby.

6.2. Maximální doba nepřetržitého připojení k jedné dobíjecí stanici nesmí překročit 24 hodin nebo v případě dobíjení stejnosměrným proudem 4 hodiny (doba plného dobití a doba nečinnosti). Bez ohledu na výše uvedené je pak zákazník povinen opustit veřejné parkovací místo ihned po dokončení dobíjení a/nebo po uplynutí maximální doby parkování. Veškeré náklady a poplatky, které mohou společnosti DCS vzniknout v důsledku překročení doby maximálního dobytí a nečinnosti a/nebo překročení doby parkování zákazníkem a dále veškeré pokuty nebo poplatky a náklady odtahové služby z důvodu neoprávněného parkování zákazníkem, budou v plné výši fakturovány zákazníkovi a zákazník je povinen je uhradit.

6.3. Zákazník potvrzuje a bere na vědomí, že k přerušení chodu dobíjecích stanic nebo jiným poruchám může dojít v důsledku zásahu vyšší moci, a to včetně stávek, výluk a nařízení orgánů státní správy, a dále v důsledku technických nebo jiných opatření, která je nezbytné provést na vybavení dobíjecí stanice k tomu, aby správně fungovalo anebo aby došlo ke zlepšení služby (zejména pak údržba, opravy, aktualizace softwaru v systémech). Přerušení a poruchy mohou taktéž nastat v důsledku krátkodobě nedostatečné kapacity vlivem používání ve špičce spotřeby.

6.4. V rozsahu, v jakém jsou přerušení, poruchy a/nebo anomálie v dodávce elektřiny způsobeny síťovými operacemi (včetně připojení k síti), je společnost DCS zbavena svých příslušných povinností v rámci poskytování nabíjecí služby. To se však neuplatní do té míry, do jaké společnost DCS dodávku elektřiny přeruší bez řádného důvodu. Na vyžádání společnost DCS zákazníkovi bez zbytečného odkladu poskytne informace týkající se případné události a jejích příčin, pokud společnost DCS tyto informace má a v jakém rozsahu je má, jsou-li takové přístupné s vynaložením přiměřeného úsilí.

7.  Poplatky, stanovení ceny

7.1. Poplatek za nabíjecí službu a užívání služeb je stanoveno příslušným sjednaným tarifem a může se obecně skládat z následujících položek:

j)  pevného měsíčního základního poplatku (závisí na sjednaném tarifu; v případě některých tarifů může měsíční základní poplatek již obsahovat poplatky za užívání (pevné tarify), a

k)  platby vycházející ze skutečného využívání jednotlivých nabíjecích procesů na dobíjecích stanicích nabíjecí služby (v závislosti na dohodnutém tarifu), dalších případných poplatků a roamingových poplatků za procesy účtování na roamingových trzích.

Aktuální ceny jednotlivých tarifů naleznete v ceníku na webové stránce nebo v aplikaci v sekci „Právní informace“> „Ceník“. Pokud je zákazník přihlášen pomocí svých přihlašovacích údajů, zobrazují se mu aktuální ceny nabíjení na konkrétní nabíjecí stanici v nabíjecí aplikaci. U variabilních tarifů je společnost DCS oprávněna upravit ceny skutečného používání nabíjecí stanice s budoucím účinkem. Aktuálně platné ceny se zobrazí v nabíjecí aplikaci pro příslušnou nabíjecí stanici. Zákazníci s těmito tarify jsou povinni informovat se o platných cenách před zahájením procesu nabíjení.

7.2. Základní měsíční poplatek bude účtován zákazníkovi až po uzavření smlouvy o nabíjecí službě nebo – v případě změny tarifu na tarif se základním měsíčním poplatkem – poté, co společnost DCS danou změnu tarifu aktivovala, a to poměrným způsobem za zbývající část prvního měsíce.

7.3. Platby založené na skutečném použití budou účtovány za každé dobíjení od jeho zahájení (tj. zástrčka je zasunuta do dobíjecího bodu) až do jeho ukončení (tj. zástrčka je vytažena z dobíjecího bodu) podle aktuálně platných cen v příslušné zemi nebo na příslušné dobíjecí stanici. Více informací o cenách za roaming naleznete v ceníku příslušného tarifu nebo na webových stránkách nabíjecí služby. Dobíjení bude účtováno tak, jak je uvedeno v příslušném ceníku příslušného tarifu.

7.4. Všechny ceny zahrnují DPH. Informace o cenách platných v rámci příslušného tarifu zákazníka v době uzavření smlouvy budou zákazníkovi zaslány e-mailem (blíže k tomu bod 2.5c.

7.5. V případě, že budou na dobíjecí stanici partnerů nabíjecí služby zobrazeny ceny, pak se takové ceny mohou lišit od cen smluvně dohodnutých se zákazníkem. Použijí se vždy pouze ceny dohodnuté mezi zákazníkem a společností DCS.

V případě použití variabilních tarifů společnost DCS účtuje zákazníkovi ceny (za skutečné použití), které se zobrazují pro příslušnou nabíjecí stanici na začátku procesu nabíjení v aplikaci nabíjecí služby.

7.6. Při dobíjení v zahraničí (roaming) se mohou ceny uvedené při uzavření smlouvy lišit. Zákazník je povinen informovat se o příslušných podmínkách ještě před dobíjením v zahraničí. V těchto případech neplatí upozorňovací a oznamovací povinnost podle bodu 1.2 těchto podmínek s právními důsledky, které jsou zde uvedeny.

Při nabíjení v zahraničí může být DCS dlužena jiná měna než měna České republiky (cizí měna). V zájmu maximálního usnadnění účtování cizích měn pro zákazníka má DCS nárok převést pohledávky v cizí měně na měnu České republiky a požadovat tuto převedenou částku od zákazníka místo cizí měny. Převod částky za proces nabíjení v cizí měně je založen na referenčním směnném kurzu euro stanoveného Evropskou centrální bankou na konci předchozího bankovního dne před procesem nabíjení, který může zákazník zjistit na adrese:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html.

7.7. Společnost DCS si vyhrazuje právo snížit ceny u stávajících a/nebo nových smluv pro určité časové rozpětí a pro stanovené dobíjecí stanice (ceny dle bodu 7.1b) (speciální nabídka).

7.8. Změna tarifu je možná pouze na základě příslušné smluvní dohody mezi smluvními stranami. Zákazník může zažádat o změnu tarifu přes internet na webových stránkách nabíjecí služby.

8.  Fakturační a platební podmínky

8.1. Zákazník si může zobrazit své měsíční faktury přes zákaznickou zónu na webových stránkách nabíjecí služby, kde je zobrazen položkový seznam dobíjení za příslušné fakturované období s informacemi o datu, místě a době trvání dobíjení a používání dobíjecí stanice. Jakmile bude vystavena nová faktura, bude zákazník informován e-mailem.

8.2. Částka vzniklá v kalendářním měsíci se účtuje prostřednictvím platebního postupu, který byl vybrán během procesu registrace, na zákaznickém účtu čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

8.3. Zákazník může provést zápočet svých pohledávek vůči společnosti DCS pouze v případě, že je zákazníkova pohledávka nesporná nebo vyplývá-li z vypovězení této smlouvy anebo pokud se jedná o pohledávku na základě pravomocného exekučního titulu. Zákazník má právo pozdržet platby pouze v případě, že tak činí na základě nároků vyplývajících ze smlouvy o nabíjecí službě.

8.4. Pokud je zákazník v prodlení s platbou, DCS má nárok blokovat užívání nabíjecí služby zákazníkem.

9.  Mezinárodní roaming

Na základě smlouvy o nabíjení může zákazník používat nabíjecí kartu, respektive nabíjecí aplikaci i v jiných zemích než v zemi svého bydliště. Aktuální seznam zemí je k dispozici webových stránkách nabíjecí služby.

10. Kontakt

Má-li zákazník obecné otázky týkající se produktů, faktur, zákaznických smluv nebo nabíjecích karet, a to včetně technických problémů včetně akutních problémů nastalých v průběhu dobíjení, může využít kontaktní údaje, které jsou uvedeny na webových stránkách nabíjecí služby.

11. Záruka

11.1.  Uplatní se zákonná záruční práva.

12. Vyloučení odpovědnosti

12.1.  Odpovědnost společnosti DCS v případě nedbalosti je vyloučena, vyjma případu, kdy společnost DCS poruší svou zásadní smluvní povinnost (hlavní povinnost) ze smlouvy o nabíjecí službě, jako jsou zejména ty povinnosti, u nichž se má za to, že jsou uloženy konkrétně společnosti DCS na základě obsahu a účelu smlouvy o nabíjecí službě, nebo ty, jejichž splnění umožňuje plnění smlouvy o nabíjecí službě a na jejichž plnění se zákazník oprávněně pravidelně spoléhá. Tato odpovědnost je omezena na typické předvídatelné škody, které lze předvídat v době uzavření smlouvy o nabíjecí službě.

12.2.  Osobní odpovědnost právních zástupců, zprostředkovatelů a zaměstnanců společnosti DCS za případné škody vyplývající z jejich nedbalosti je taktéž vyloučena, resp. omezena na rozsah popsaný v předchozím odstavci.

12.3.  Odpovědnost společnosti DCS v případě úmyslného zatajení vady a/nebo odpovědnost vyplývající z výslovně poskytnuté záruky a/nebo zákonná odpovědnost za výrobek zůstává nedotčena. Vyloučení či omezení odpovědnosti se neuplatní v případě úmyslně způsobené škody, z hrubé nedbalosti, a dále v případě odpovědnosti smrt, zranění nebo újmy na zdraví.

12.4.  Společnost DCS není provozovatelem dobíjecích stanic a nenese jakoukoliv odpovědnost provozovatele dobíjecích stanic. Zákazník bere na vědomí, že v případě přerušení nebo anomálií v dodávce elektřiny vyplývajících z přerušení síťových operací (včetně napojení na síť) mohou vzniknout nároky vůči provozovateli distribuční sítě. Společnost DCS na vyžádání postoupí a převede nároky a práva proti provozovateli distribuční sítě v souvislosti s poškozením zákazníka.

13. Informace týkající se ochrany osobních údajů

13.1.  Společnost DCS bere ochranu osobních údajů uživatelů služby vážně a při zpracovávání osobních údajů respektuje jejich soukromí.

13.2.  Další informace o zpracování, ochraně a zabezpečení osobních údajů naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů.

14. Příslušnost, mediace a rozhodné právo

14.1.  Smlouva o nabíjecí službě a každý právní vztah založený na těchto VSP podléhají právnímu řádu Německé spolkové republiky. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. Je-li zákazník spotřebitelem, budou mít přímo vynutitelné předpisy o ochraně spotřebitele platné ve státě, v němž se nachází místo obvyklého pobytu zákazníka, přednost před německým právem, pokud jsou pro zákazníka příznivější.

14.2.  Výhradním místem konání soudního řízení v případě veškerých nároků vyplývajících ze vztahů s majiteli podniků nebo korporacemi podle veřejného práva je Mnichov v Německé spolkové republice. Pokud je zákazník spotřebitel a jeho místo pobytu nebo obvyklého pobytu se nachází v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, může nárok vznést taktéž v zemi svého pobytu. Nárok společnost DCS vůči spotřebiteli lze vznést pouze v zemi pobytu spotřebitele.

14.3.  Evropská komise poskytuje internetovou platformu pro řešení sporů, kterou naleznete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pokud byste nás chtěli na nějakou záležitost upozornit, kontaktujte nás.

14.4.  Tímto informujeme spotřebitele, že orgánem příslušným pro alternativní řešení spotřebitelských sporů týkajících se {OEM Service} v České republice je Česká obchodní inspekce se sídlem na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika. Další informace naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz.

14.5.  Společnost DCS se nebude účastnit řízení o řešení sporu před spotřebitelskou arbitráží a není k tomu ani povinna.

Poslední revize: březen 2022

Příloha č. 1: Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Spolková republika Německo

e-mail: cz@kiacharge.com

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:


Číslo smlouvy o nabíjecí službě

Datum objednání

Jméno spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.