Vysoké standardy, které kladete na kvalitu našich produktů a služeb, určují, jakým způsobem zpracováváme vaše údaje. Naším cílem je vytvořit a udržovat základ důvěryhodného obchodního vztahu s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky. Důvěrnost a bezúhonnost vašich osobních údajů je jednou z našich hlavních starostí.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Společnost Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo („DCS“) poskytuje zákazníkům nabíjecí služby Kia Charge jako správce údajů a je zodpovědná za příbuzné aktivity zpracování údajů. 

Jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a na jak dlouho jsou ukládány?

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách Kia Charge nebo poskytováním služeb Kia Charge jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o využívání služeb Kia Charge, aby zákazník mohl využívat služby Kia Charge (např. nabíjení na nabíjecí stanici) a aby bylo možné zákazníkovi za služby Kia Charge vystavit fakturu (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení EU o obecné ochraně údajů „GDPR“).

Uzavírání smluv

 V souvislosti s uzavřením smlouvy o využívání služeb Kia Charge jsou zpracovávány následující kategorie údajů:

 • kontaktní údaje (např. příjmení, křestní jméno, adresa, e-mailová adresa)
 • údaje o účtu (např. přihlašovací účet ke službě Kia Charge, platební údaje)
 • údaje o vozidle (VIN)

Smluvní údaje jsou automaticky smazány po uplynutí platnosti smlouvy o využívání služeb Kia Charge. Finanční transakce jsou smazány v souladu se zákonnými ustanoveními po 10 letech.

Jako předpoklad pro používání aplikace Kia Charge je nutné mít účet Kia od společnosti Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Německo, registrované v obchodním rejstříku u okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod značkou HRB 112541 ("Kia Connect GmbH"). Prostřednictvím účtu Kia se můžete zaregistrovat k velkému množství služeb (např. webovým stránkám nebo aplikacím) společnosti Kia Connect GmbH nebo třetích stran. Tento účet slouží jako centrální uživatelský účet, ve kterém můžete centrálně spravovat své údaje. Zpracování údajů potřebných k využívání účtu probíhá v souladu s plněním smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Pro registraci je vyžadována vaše e-mailová adresa a vámi zvolené heslo. Vezměte prosím na vědomí podrobné zásady ochrany osobních údajů společnosti Kia Connect GmbH platné pro účet Kia. Najdete je na stránce https://connect.kia.com/cz/kia-connect-legal-document/

Poskytování služeb

Pro účely poskytování služeb Kia Charge od společnosti DCS jsou zpracovávány následující (případně osobní) informace (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR):

 • individuální identifikační číslo, které je přiděleno kartě Kia Charge, ověřovacímu nástroji, který zákazník používá na nabíjecí stanici
 • záznamy o podrobnostech nabíjení, které obsahují informace o jednotlivých nabíjeních prováděných zákazníkem.
 • poloha nabíjecí stanice, kde je prováděno nabíjení, a poloha zákazníka, která se zobrazí na mapě pro snadnější orientaci a zjištění přesné adresy (poloha pouze tehdy, pokud je nabízena služba e-route a pokud zákazník aktivuje funkci GPS v aplikaci Kia Charge).
 • Veškeré další údaje shromážděné v rámci nabíjení.

Společnost DCS vám v případě, že tyto údaje nejsou poskytnuty a zpracovány, nemůže příslušnou službu poskytnout. Zpracované osobní údaje jsou automaticky smazány po 90 dnech, pokud nebudou potřebné delší dobu za účelem poskytování konkrétní služby. 

Pro správné vyfakturování nabíjení u našeho poskytovatele služeb je nezbytné poskytnout údaje o vozidle zákazníka. K identifikaci příslušných smluvních vztahů je vyžadován kód VIN.

Zajištění kvality produktů, výzkum a vývoj nových produktů

Kromě samotného poskytování služeb Kia Charge jsou shromažďované údaje zpracovány také za účelem zajištění kvality služeb Kia Charge nabízených společností DCS a rozvoje nových souvisejících služeb společností DCS. Tyto zpracovatelské aktivity slouží legitimním zájmům společnosti DCS a Kia Motors Europe (KME), abychom byli schopni dodržet vysoké standardy, které naši zákazníci kladou na stávající služby, a splnit budoucí přání zákazníků prostřednictvím rozvoje nových služeb (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR). Abychom chránili soukromí našich zákazníků, údaje zpracované v souladu s touto částí jsou zpracovány výhradně ve formě, která není k zákazníkovi přímo vysledovatelná.

Pro zlepšení našich služeb mohou přihlášení uživatelé hodnotit nabíjecí stanice sítě DCS, komentovat je nebo nahrávat do nabíjecí stanice uživatelem vytvořený obsah (dále jen „hodnocení“). Tato hodnocení jsou uložena společností DCS společně s osobními údaji a slouží výhradně ke zlepšení našich služeb.

Společnost DCS si vyhrazuje právo zobrazit hodnocení na webových stránkách, v aplikaci a prostřednictvím jiných kanálů (dále jen „zařízení frontend“) spolu s iniciálami zákazníka, aby je zpřístupnila ostatním uživatelům pro zlepšení služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků. Rovněž je možné, aby společnost DCS zpřístupnila tato hodnocení partnerům v síti DCS tak, aby se zobrazovala na jejich zařízeních frontend. Jakékoli takové použití hodnocení společností DCS nebo jejím partnerem sítě DCS je prováděno způsobem, který chrání údaje uživatele v anonymní podobě, tj. pouze za použití iniciál uživatele a bez dalších osobních údajů, pokud uživatel předem nedal souhlas k jinému použití.

Každý uživatel má kdykoli možnost smazat své hodnocení prostřednictvím nabíjecí stanice pomocí nastavení na příslušných zařízeních frontend.

Kromě toho analyzujeme vaše uživatelské chování v našich mobilních aplikacích. Cílem je přizpůsobení kvality a uživatelského komfortu našich služeb požadavkům našich zákazníků i v rámci mobilních aplikací (čl. 6(1)(f) GDPR. To slouží oprávněnému zájmu DCS vyhovět zvyšujícím se požadavkům zákazníků. Kdykoli máte možnost vyslovit s tímto zpracováním v našich mobilních aplikacích nesouhlas.

V souvislosti s uživatelským chováním v našich mobilních aplikacích jsou zpracovávány níže uvedené kategorie údajů:

 • Obecné použití: začátek a konec použití (datum a čas), doba setrvání, použití jednotlivých funkcí, tlačítek a zobrazení stránek, chování při vyhledávání a hledané výrazy, využití akcí jako např. kódů voucherů.
 • Údaje související se zařízením: typ zařízení, operační systém, jazyková nastavení, časové zóny, místo, nastavení aplikace, zhroucení aplikace a další chyby.

Za účelem zpracování těchto osobních informací naším jménem budou předávány našemu poskytovateli služeb, který pro nás vytváří datovou analýzu. Pokud se přenos údajů uskutečňuje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, nemusí tyto země nabízet přiměřenou úroveň ochrany údajů. V těchto případech zavedeme další opatření, abychom zabezpečili datový přenos, a zajistíme tak přiměřenou úroveň ochrany údajů. Pro získání dalších informací ohledně našeho poskytovatele služeb nás prosím kontaktujte.

Reklamní komunikace, např. průzkumy trhu podložené souhlasem zákazníka

Pokud jste odděleně udělili souhlas k dalšímu využití vašich osobních údajů, vaše osobní údaje mohou být využity v rozsahu popsaném v prohlášení o souhlasu, např. pro marketingové účely a/nebo průzkum trhu a popřípadě mohou být zveřejněny třetím stranám (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).  Kontaktní údaje jsou dále využívány k zasílání materiálů přímého marketingu propagujícího vlastní podobné služby nebo produkty společnosti DCS (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Zákazník bude kontaktován prostřednictvím e-mailu nebo samotné aplikace. Zákazník má právo kdykoli vznést proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu námitku prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. Další podrobnosti najdete v příslušném prohlášení o souhlasu, které můžete také kdykoliv odvolat. 

Právní závazky

Společnost DCS navíc bude zpracovávat osobní údaje, pokud se k tomu vztahuje zákonná povinnost (čl. 13 odst. 1 písm. c, čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR). Společnost DCS například může být ze zákona povinna poskytnout osobní údaje veřejným orgánům nebo jiným třetím stranám.

Služby třetí strany (Mapy Google)

Abychom zajistili správné zadávání adres, prostřednictvím rozhraní API jsme na našem webu integrovali službu Mapy Google od společnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland). Společnost Google jedná v této záležitost naším jménem. Aby se obsah ve vašem prohlížeči zobrazil, musí společnost Google načíst vaši IP adresu. Bez tohoto údaje vám společnost Google nemůže obsah vložený na náš web poskytnout.

Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6, odst. 1 písmena b směrnice o GDPR, tzn. vaše údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy. Službu Mapy Google můžete vypnout tím, že v prohlížeči zakážete JavaScript. Zabráníte tak přenášení daných údajů na servery společnosti Google. V takovém případě však nebude na našich stránkách možné používat zobrazení mapy. 

Společnost Google může údaje získané z Map předat třetím stranám, pokud ji k tomu zavazuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů službou Google Maps naleznete v zásadách ochrany soukromí. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Komu poskytneme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám, pouze pokud to bude nezbytné pro účely realizace smlouvy nebo pokud jste k tomu poskytli svůj výslovný souhlas. V případě zákazníků “Kia Account” předáme údaje týkající se vozidla (VIN) společnosti KME, abychom umožnili kontrolu způsobilosti požadovanou pro servisní podporu nových vozidel a pro účely fakturace.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Bezpečnost vašich údajů zajišťujeme pomocí nejmodernější technologie. Abyste získali představu, používáme k ochraně vašich osobních údajů před zneužitím nebo jakoukoli jinou formou neoprávněného zpracování následující bezpečnostní opatření:

 • přístup k osobním údajům je limitován pouze pro omezený počet oprávněných osob pro určené účely;
 • shromážděné údaje jsou přenášeny pouze v zašifrované formě;
 • kromě toho je přístup k těmto IT systémům trvale monitorován, aby bylo možno co nejdříve odhalit a zabránit potenciálnímu zneužití.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je zapotřebí pro daný účel. Pokud jsou údaje zpracovávány pro více účelů, jsou po splnění svého posledního určeného účelu automaticky smazány nebo uloženy ve formě, která zaručí, že z nich nebudete přímo vysledovatelní.

Kontaktní údaje, právo na ochranu soukromí a právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, požadovat opravu/vymazání nebo omezení zpracování vašich údajů a vznést námitku proti jejich zpracování. Můžete tak učinit kontaktováním společnosti Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo,  E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Pokud se domníváte, že vaše obavy nebo stížnosti týkající se zpracování údajů neřešíme dostatečně vážně, můžete také kontaktovat příslušný regulační orgán.

Je-li zpracování dat založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv stáhnout s platností do budoucna. Za tímto účelem prosím kontaktujte společnost Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Německo, E-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com