Spôsob, akým nakladáme s vašimi údajmi, určujú vysoké štandardy, ktoré kladiete na kvalitu našich produktov a služieb. Naším cieľom je vytvárať a udržiavať základ dôveryhodného obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. Dôvernosť a integrita vašich osobných údajov je jedným z našich hlavných záujmov.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemecko, (“DCS”) poskytuje zákazníkovi Kia Charge a je ako prevádzkovateľ zodpovedná za spracovanie osobných údajov.

Aké údaje o vás spracúvame, na aký účel a ako dlho sa údaje uchovávajú?

Osobné údaje zhromažďované v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní Kia Charge alebo v súvislosti s poskytovaním tejto služby sa spracúvajú s cieľom umožniť zákazníkovi využívanie Kia Charge (napr. nabíjanie na nabíjacej stanici) a za účelom fakturácie Kia Charge zákazníkovi. (čl. 6(1)(b) Nariadenia o ochrane osobných údajov „GDPR“).

Uzatváranie zmlúv

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní Kia Charge sa spracúvajú nasledovné kategórie údajov:

 • kontaktné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa)
 • údaje týkajúce sa účtu (napr. prihlasovacie údaje k účtu Kia Charge, platobné údaje)
 • údaje vozidla (VIN)

Zmluvné údaje sú po uplynutí doby platnosti zmluvy o poskytovaní Kia Charge automaticky vymazané; finančné transakcie sú vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami po desiatich rokoch.

Aby ste mohli používať aplikáciu Kia Charge, potrebujete účet Kia od spoločnosti Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Nemecko. ktoré je zapísaná v obchodnom registri krajského súdu Frankfurt am Main pod HRB 112541 („Kia Connect GmbH“). S účtom Kia sa môžete zaregistrovať v množstve služieb (napr. webové stránky alebo aplikácie) spoločnosti Kia Connect GmbH slebo tretích strán. Slúži ako centrálny používateľský účet, v ktorom môžete spravovať svoje údaje centrálne. Na to potrebné údaje sa spracúvajú ako súčasť plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia GDPR). Na registráciu je potrebné vaša e-mailová adresa a heslo, ktoré si osobne vyberiete. Prečítajte si podrobné vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Kia Connect GmbH platné pre účet Kia. Nájdete ho na adrese https://connect.kia.com/sk/kia-connect-legal-document/

Poskytovanie služieb

Za účelom poskytovania Kia Charge spoločnosťou DCS sú spracúvané nasledujúce (pravdepodobne osobné) údaje (čl. 6(1)(b) GDPR):

 • individuálne identifikačné číslo pridelené karte Kia Charge, prípadne k nástrojom na overovanie, ktoré používa zákazník na nabíjacej stanici.
 • platobné záznamy zobrazujúce vykonané nabíjania zo strany zákazníka.
 • poloha nabíjacej stanice, na ktorých zákazník nabíjal vozidlo a poloha zákazníka prostsedníctvom zobrazenia mapy na jednoduchšiu orientáciu a nájdenie správnej adresy (poloha len v rozsahu, v akom je ponúkaná služba e-route a v rozsahu, v akom zákazník aktivoval funkciu GPS v aplikácii Kia Charge).
 • Všetky ostatné údaje zhromaždené počas procesu nabíjania.

Spoločnosť DCS nie je schopná poskytnúť vám príslušné služby, ak tieto údaje nebudú poskytnuté a spracované. Spracované osobné údaje sú automaticky vymazané po uplynutí 90 dní, ibaže by boli potrebné na dlhšie obdobie na poskytnutie špecifickej služby.

Poskytnutie údajov o vozidle zákazníka je potrebné na správne spracovanie fakturácie procesu spoplatňovania u nášho poskytovateľa služieb. Číslo VIN je potrebné na identifikáciu príslušných zmluvných vzťahov.

V rámci plnenia zmluvy o poskytovaní Kia Charge naša spoločnosť využíva zmluvných poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne podľa našich pokynov a v súlade s našimi pokynmi.

Zabezpečenie kvality produktov, výskum a vývoj nových produktov

Okrem poskytovania Kia Charge sú údaje zhromažďované podľa rovnako spracúvané za účelom zabezpečenia kvality Kia Charge ponúkanej spoločnosťou DCS a na rozvoj nových súvisiacich služieb zo strany spoločnosti DCS. Tieto spracovateľské činnosti slúžia na účely oprávnených záujmov spoločnosti DCS a Kia Motors Europe (KME) o plnenie vysokých klientskych požiadaviek na už existujúce produkty a služby a na uspokojovanie budúcich požiadaviek našich zákazníkov prostredníctvom vývoja nových služieb (čl. 6(1)(f) GDPR). S cieľom ochrániť súkromnú sféru našich zákazníkov prebieha spracúvanie osobných údajov podľa výhradne vo forme, v ktorej nie je možná priama sledovateľnosť zákazníka. Kontaktné údaje sa navyše používajú na zasielanie priamej reklamy na naše vlastné, podobné služby alebo produkty DCS (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR). Zákazník sa kontaktuje e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy pomocou nižšie uvedených kontaktných možností.

Na účely zlepšenia našich služieb môžu prihlásení používatelia hodnotiť nabíjacie stanice siete DCS, komentovať ich alebo nahrávať obsah generovaný používateľmi do nabíjacích staníc (ďalej len „hodnotenia“). Tieto hodnotenia ukladá spoločnosť DCS spolu s osobnými údajmi a používajú sa výlučne na zlepšenie našich služieb.

Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo zobrazovať hodnotenia na webovej lokalite, v aplikácii a prostredníctvom iných kanálov (ďalej len „klientske rozhrania“) spolu s iniciálami zákazníka, aby ich sprístupnila ostatným používateľom na účely zlepšenia služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Spoločnosť DCS tiež môže hodnotenia poskytovať partnerom v sieti DCS, aby sa zobrazovali v ich klientskych rozhraniach. Každé takéto použitie hodnotenia spoločnosťou DCS alebo partnerom siete DCS sa vykonáva spôsobom, ktorý chráni údaje používateľa v anonymnej forme, t. j. iba uvedením iniciál používateľa bez iných osobných informácií, pokiaľ používateľ vopred neposkytne súhlas na iné použitie.

Každý používateľ má možnosť svoje hodnotenie kedykoľvek odstrániť prostredníctvom nabíjacej stanice pomocou nastavení v príslušných klientskych rozhraniach.

V našich mobilných aplikáciách navyše analyzujeme správanie používateľa. Cieľom je prispôsobiť kvalitu a použiteľnosť našich služieb požiadavkám našich zákazníkov aj v rámci mobilných aplikácií požiadavke našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1) písm. f) nariadenia GDPR. Slúži to oprávnenému záujmu DCS vyhovieť rastúcim požiadavkám zákazníka. Kedykoľvek máte možnosť podať námietku proti tomuto spracovaniu v našich mobilných aplikáciách.

V súvislosti so správaním používateľa v našich mobilných aplikáciách sa spracúvajú tieto kategórie údajov:

 • Všeobecné používanie: Začiatok a koniec používania (dátum a čas), doba zotrvania, používanie jednotlivých funkcií, tlačidiel a vyvolávania stránok, vyhľadávanie a vyhľadávané pojmy, využívanie akcií, napr. kódov poukazov
 • Údaje týkajúce sa zariadenia: Typ zariadenia, operačný systém, nastavenia jazyka, časové pásma, miesto, nastavenia aplikácie, zlyhania aplikácie a iné chyby

Tieto osobné údaje poskytneme poskytovateľovi služieb, ktorý nám pomáha s analyzovaním údajov pri ich spracovaní v našom mene. Ak dôjde v tomto ohľade k prenosu údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, nemusia takéto krajiny ponúkať adekvátnu úroveň ochrany. V týchto prípadoch ale prijmeme ďalšie opatrenia na ochranu prenosu údajov a zaistíme tak adekvátnu úroveň ochrany údajov. Viac informácií o poskytovateľoch našich služieb vár radi na požiadanie poskytneme.

Komunikácia v rámci reklamy a prieskum trhu na základe súhlasu

Ak ste osobitne udelili súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu popísanom vo vyhlásení o udelení súhlasu, napr. na marketingové účely a/alebo na prieskum trhu, a prípadne môžu byť poskytované tretím osobám (čl. 6(1)(a) GDPR). Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v príslušnom vyhlásení o udelení súhlasu, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný.

Zákonná povinnosť

Ďalej, spoločnosť DCS bude spracúvať osobné údaje, ak na to je v zmysle zákona povinná (čl. 13(1)(c), čl. 6(1)(c) GDPR). Napríklad, môže byť spoločnosť DCS povinná poskytnúť osobné údaje verejným orgánom alebo iným tretím stranám.

Služby tretej strany (Mapy Google)

S cieľom zaistiť správne zadávanie adries sme prostredníctvom rozhrania API do našej webovej lokality začlenili službu Mapy Google od spoločnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko). Spoločnosť Google koná v tejto veci v našom mene. Na zobrazovanie obsahu vo vašom prehliadači musí spoločnosť Google získať vašu IP adresu. V opačnom prípade vám spoločnosť Google nebude môcť poskytnúť tento vložený obsah.

Právny základ na spracovanie vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy. Službu Mapy Google môžete deaktivovať a zabrániť tak poskytnutiu údajov spoločnosti Google, a to deaktiváciou skriptu JavaScript v prehliadači. Chceme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať zobrazovanie máp na našich stránkach.

Spoločnosť Google môže informácie získané zo služby Mapy Google poskytnúť tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy alebo v rozsahu, v akom tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovania divíziou Google Maps sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. Tam tiež nájdete ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení na ochranu svojich osobných údajov:  http://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy.

 

Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám, iba ak je to nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, alebo ak ste nám dali výslovný súhlas. V prípade zákazníkov s „účtu Kia“ poskytneme údaje o vašom vozidle (VIN) spoločnosti KME, aby sme umožnili kontrolu oprávnenosti požadovanú servisnou podporou pri nových vozidlách a na účely fakturácie.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše údaje budeme zabezpečovať pri použití najmodernejších technických prostriedkov. Na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím alebo iným protiprávnym spracovaním sa napr. využívajú nasledujúce zabezpečovacie opatrenia:

 • prístup k osobným údajom má len obmedzený počet oprávnených osôb a na uvedené účely;
 • zhromaždené údaje sa prenášajú len v zašifrovanej forme;
 • ďalej, prístup k týmto IT systémom je neustále sledovaný s cieľom včas identifikovať a zabrániť akémukoľvek zneužitiu údajov.

Vaše údaje budeme uchovávať len počas obdobia, kedy je to nevyhnutné na požadovaný účel. Ak sú údaje spracúvané na viaceré účely, sú automaticky vymazané alebo uchovávané vo forme, ktorá nie je priamo sledovateľná, a to bezodkladne po splnení posledného špecifikovaného účelu.

Spojenie sa s nami, vaše práva na ochranu údajov a vaše právo sťažovať sa úradu na ochranu údajov

Máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, žiadať nápravu/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a rovnako môžete namietať spracúvanie kontaktovaním spoločnosti DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemecko, e-mail:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Ak ste toho názoru, že vaše obavy a sťažnosti ohľadom spracúvania vašich osobných údajov neberieme vážne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Za týmto účelom prosím kontaktujte spoločnosť DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemecko, e-mail:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com).