Všeobecné obchodné podmienky pre službu Kia Charge

1. Kia Charge

1.1. Na základe týchto všeobecných obchodných podmienok (“VOP”) poskytuje spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, (“DCS”) zákazníkovi pod značkou “Kia Charge” informačné služby a prístupovú technológiu pre nabíjaciu infraštruktúru určenú pre vozidlá Kia (služby “Kia Charge”). Podmienkou využívania služieb Kia Charge je zriadenie účtu Kia. Pojem „zákazník“ v týchto VOP zahŕňa osoby všetkých pohlaví.

1.2. Aktuálnu verziu týchto VOP a aktuálne dostupné tarify je možné nájsť, stiahnuť a vytlačiť z internetovej stránky www.kiacharge.com. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok, zmluvy o poskytovaní Kia Charge uzatvorenej na tomto základe, ako aj všetky zmeny v tarifách dohodnutých so zákazníkom z dôvodu zmien právnych predpisov, zmien v judikatúre alebo trhových podmienkach, sa oznámia zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej zákazníkom v súlade s článkom 2.2 v textovej forme s výslovným odkazom na príslušné zmeny. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak voči nim zákazník do jedného mesiaca od doručenia oznámenia nepodá námietku. Spoločnosť DCS bude zákazníka o týchto právnych následkoch informovať na začiatku tohto obdobia. Vyššie uvedený postup platí rovnako aj pre zmeny týkajúce sa taríf dohodnutých so zákazníkom.

1.3. Spoločnosť DCS spolupracuje s prevádzkovateľmi nabíjacích staníc (ďalej ”partner Kia Charge”). Tieto nabíjacie stanice partnerov Kia Charge sú zobrazené na stránke www.kiacharge.com, v aplikácii Kia Charge, ako aj prostredníctvom ďalších kanálov (ďalej “frontends”) a sú zvýraznené tak, aby boli odlíšiteľné od iných nabíjacích staníc, ktoré nepatria do siete Kia Charge. Niektoré z týchto informácií môžu byť dostupné až po prihlásení sa do členskej zóny.

1.4. Služby Kia Charge zahŕňajú

a) zobrazenie nabíjacích staníc partnerov Kia Charge (vo forme statických informácií) a určitých informácií týkajúcich sa využívania týchto nabíjacích staníc partnerov Kia Charge vo frontends (ako napr. dostupnosť a ceny vo forme dynamických informácií). Na tieto informácie sa vzťahujú obmedzenia uvedené v článku 5.4.

b) nabíjanie na nabíjacích staniciach partnerov Kia Charge po overení (viď článok 6.1) spolu s mesačnou fakturáciou vrátane podrobného prehľadu všetkých nabíjaní.

1.5. Podrobnosti o službách Kia Charge a o využívaní týchto služieb sú uvedené na stránke www.kiacharge.com.

1.6. V súčasnosti Nemecko nezaručuje celoštátne pokrytie riešeniami na dobíjanie a fakturáciu, zo strany prevádzkovateľov nabíjacích staníc dodržiavajúcich kalibračný zákon. V rámci našich služieb používame údaje poskytované prevádzkovateľmi dobíjacích staníc. V niektorých prípadoch to môže viesť – okrem iného – k nesúladom medzi čiastkami za dobíjanie a fakturovanými čiastkami. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás obráťte.

2. Uzatvorenie zmluvy a objednávky

2.1. Zákazník si môže objednať služby Kia Charge na stránke www.kiacharge.com. Uplatní sa znenie tej verzie VOP, ktorú zákazník pri objednávaní služieb Kia Charge výslovne prijal (nakoľko táto verzia VOP môže byť časom zmenená v súlade s článkom 1.2 vyššie). Spoločnosť DCS môže ponúknuť zákazníkom doplnkové služby, napríklad špeciálne podmienky pre prístup k nabíjacím staniciam alebo prístup k nabíjacím staniciam od prevádzkovateľov nabíjacích miest tretích strán („balíky“). Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok platia primerane pre tieto balíky.

2.2. Zákazníci, ktorí majú účet Kia, sa môžu do služieb Kia Charge zaregistrovať na internetovej stránke www.kiacharge.com prostredníctvom uvedenia svojej adresy a platobných údajov. Tieto informácie môžu byť neskôr opravené alebo zmenené v zóne zákazníckeho účtu Kia Charge alebo prostredníctvom oddelenia zákazníckych služieb. Zákazníci, ktorí sa ešte nezaregistrovali pre bezplatný účet Kia, si musia takýto účet zriadiť pred registráciou do služieb Kia Charge.

2.3. Všetky informácie poskytnuté v rámci zóny zákazníckeho účtu Kia Charge, ako napr. platobné informácie, adresy a e-mailové adresy, sú automaticky zabezpečené prostredníctvom moderných šifrovacích metód, napr. SSL protokol (Secure Sockets Layer).

2.4. Platbu za služby Kia Charge je možné zrealizovať kreditnou kartou alebo iným spôsobom platby ponúknutým zákazníkovi Kia Charge v priebehu registrácie.

2.5. Ponuka a uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Kia Charge

a) Spoločnosť DCS predkladá záväznú ponuku na poskytovanie služieb Kia Charge. Služby Kia Charge si môže objednať zákazník, ktorý disponuje účtom Kia a ktorý sa už zaregistroval do zákazníckeho účtu Kia Charge a výslovne odsúhlasil VOP. Proces objednávania je taktiež dostupný na stránke www.kiacharge.com.

b) Zákazník môže v priebehu registrácie opraviť chybne zadané údaje tak, že klikne na tlačidlo „späť“ a príslušné údaje opraví. Pred potvrdením objednávky je zákazník špeciálne informovaný o cenách vzťahujúcich sa k službám Kia Charge.

c) Po ukončení procesu objednania Kia Charge dostane zákazník prostredníctvom
e-mailu potvrdenie objednávky spolu s informáciou o príslušnej tarife, VOP odsúhlasené zákazníkom a informácie o práve zákazníka na odstúpenie od zmluvy (viď článok 2.7).

d) Zmluva o poskytovaní Kia Charge je uzavretá dokončením objednávacieho procesu.

e) Text zmluvy o poskytovaní Kia Charge je uložený spoločnosťou DCS a zákazník si ho môže načítať alebo uložiť zo stránky www.kiacharge.com v zóne zákazníckeho účtu Kia Charge.

2.6. Jazyky

Zmluva o poskytovaní Kia Charge sa uzatvára v slovenskom jazyku. Preklady týchto VOP do iných jazykov sú len informatívne a nie sú právne záväzné.

2.7. Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Kia Charge v lehote štrnástich dní.

Poučenie zákazníka o práve na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlín, Nemecko, telefónne číslo:      +42 12 391 830 88, e-mail: sk@kiacharge.com). musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je záväzný.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Účinky a dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb/dodávok elektrickej energie počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná rozsahu služieb, ktoré Vám boli poskytnuté, dokiaľ ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy.

(Koniec poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy)

3. Karta Kia Charge: Aktivácia a deaktivácia karty Kia Charge

3.1. Na využívanie služieb Kia Charge vyžaduje väčšina nabíjacích staníc aktivovanú kartu Kia Charge. Ak už zákazník kartu Kia Charge má, môže túto kartu aktivovať v priebehu registrácie. V opačnom prípade spoločnosť DCS zašle zákazníkovi kartu Kia Charge na účely aktivácie poštou. Karty Kia Charge sa aktivujú v zákazníckom účte Kia Charge, a to zadaním čísla karty a potvrdením údajov. Následne bude zákazníkovi odoslaný potvrdzovací e-mail. Aktivácia karty Kia Charge môže trvať do 24 hodín.

3.2. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné len prostredníctvom aplikácie Kia Charge, ktorá je dostupná v App Store spoločnosti Apple Inc. alebo v Google Play Store a obsahuje čítačku QR kódov. Na overenie totožnosti sa požaduje prihlásenie zadaním prihlasovacích údajov.

3.3. Vlastníkom karty Kia Charge ostáva spoločnosť DCS. Zákazník je povinný svoju kartu Kia Charge a prihlasovacie údaje starostlivo uchovávať. V prípade straty alebo odcudzenia karty Kia Charge je zákazník povinný bezodkladne informovať o tejto udalosti spoločnosť DCS (viď kontaktné informácie podľa časti 10). Okrem toho môže zákazník kontaktovať oddelenie zákazníckych služieb Kia Charge za účelom deaktivácie karty Kia Charge. Za vydanie náhradnej karty môžu byť zákazníkovi účtované dodatočné poplatky (viď príslušné ceny na stránke www.kiacharge.com).

4. Doba platnosti zmluvy

4.1. Zmluva o poskytovaní Kia Charge nie je uzatvorená na pevne stanovenú dobu a môže byť ukončená ktoroukoľvek stranou, a to podaním písomnej výpovede s mesačnou výpovednou lehotou plynúcou od konca kalendárneho mesiaca. Výpoveď môže byť podaná v zóne zákazníckeho účtu, formou písomného oznámenia alebo e-mailom; týmto nie je dotknuté právo na okamžité ukončenie zmluvy zo závažného dôvodu.

4.2. Po vypovedaní zmluvy stráca karta Kia Charge platnosť a spoločnosť DCS ju zablokuje.

4.3. Pre doplnkové balíky, ktoré si zákazník objednal, môžu platiť iné podmienky a výpovedné lehoty.

5. Využívanie a dostupnosť Kia Charge

5.1. Zákazník môže získať viac informácií o službe Kia Charge a technických podrobnostiach o jej využívaní a dostupnosti na stránke www.kiacharge.com. Spoločnosť DCS poskytuje služby v domovskej krajine zákazníka, ako aj v iných krajinách podľa časti 9 nižšie.

5.2. Na používanie služieb Kia Charge tým najlepším možným spôsobom je nevyhnutná aplikácia Kia Charge na vhodnom mobilnom zariadení alebo prístup na stránku www.kiacharge.com.

5.3. Spoločnosť DCS sa snaží rozšíriť používanie verejnej nabíjacej infraštruktúry a prístup k nej cez služby Kia Charge a rozšíriť skupinu partnerov Kia Charge. Spoločnosť DCS však neposkytuje žiadnu záruku vo vzťahu k dostupnosti (riadna funkčnosť, dodávky elektrickej energie alebo plné nabitie) a zákazník nemá právo požadovať prístup ku konkrétnym nabíjacím staniciam a/alebo možnostiam nabíjania. Neexistuje najmä nárok na zachovanie tej istej nabíjacej infraštruktúry partnera Kia Charge.

5.4. Spoločnosť DCS, s prihliadnutím na článok 5.5, neposkytuje žiadnu záruku s ohľadom na aktuálnosť a/alebo správnosť statických a/alebo dynamických informácií zobrazovaných prostredníctvom frontends (viď článok 1.4 a), vrátane, avšak nielen, informácií o nabíjacích staniciach a/alebo ich dostupnosti. Zákazník predovšetkým berie na vedomie, že tieto informácie sú poskytované tretími stranami (napr. partnermi Kia Charge). Bez ohľadu na túto skutočnosť, spoločnosť DCS preveruje aktuálnosť a/alebo správnosť informácií na základe vzorky, za účelom neustáleho zlepšovania svojich služieb. Prenos týchto informácií takisto závisí od príjmu z vysielačov príslušného mobilného operátora a môže byť oslabený atmosférickými podmienkami, topografickými okolnosťami, polohou vozidla či prekážkami v blízkosti (akými sú napr. mosty a budovy atď.).

5.5. V niektorých krajinách sa ceny v nich dostupných taríf môžu líšiť v závislosti na použitej nabíjacej stanici (viď článok 7.1). V takomto tarifnom systéme sa zákazníkovi zobrazujú v aplikácii Kia Charge aktuálne platné ceny príslušnej nabíjacej stanice, pokiaľ je zákazník prihlásený pomocou svojich prihlasovacích údajov. Na rozdiel od článku 5.4, spoločnosť DCS zaručuje správnosť zobrazených cien. Zákazníci využívajúci túto tarifu sú povinní oboznámiť sa s platnými cenami pred začiatkom nabíjania.

5.6. Služby Kia Charge poskytované podľa týchto VOP je možné využívať len na nabíjanie vozidiel značky Kia.

5.7. Zákazníci môžu umožniť rodinným príslušníkom alebo svojim zamestnancom využívanie služieb Kia Charge (najmä karty Kia Charge) za predpokladu, že zákazník takéto využívanie nespoplatňuje a že sa služby Kia Charge využívajú výhradne na nabitie vlastného vozidla alebo motocykla zákazníka. Pred takýmto využívaním služby musí zákazník užívateľa informovať o správnom postupe, ktorý treba na nabíjacích staniciach dodržiavať. Akékoľvek iné využívanie služieb Kia Charge zo strany tretích osôb si vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti DCS.  Zákazník nesmie využívať služby Kia Charge na protiprávne účely, ani nesmie využívanie služby na takéto účely umožniť tretím stranám.

5.8. Zákazník je povinný postupovať v súlade s manuálmi na obsluhu vozidla, ktoré sa má nabiť, ako aj akéhokoľvek vybavenia alebo príslušenstva (napr. nabíjacieho kábla), a tiež s pokynmi týkajúcimi sa využívania nabíjacích staníc a podmienkami partnerov Kia Charge zobrazenými na nabíjacích staniciach. Využívanie nabíjacích káblov alebo iného vybavenia či príslušenstva, ktoré (i) nebolo certifikované podľa príslušných zákonov a nariadení (napr. certifikácia CE), (ii) nie je schválené pre príslušné vozidlo alebo príslušným partnerom Kia Charge podľa pokynov zobrazených na nabíjacích staniciach, alebo (iii) je poškodené, je prísne zakázané.

5.9. Nabíjacie stanice, ktoré zobrazujú výstražnú správu alebo hlásia problém,  alebo ktoré sú zjavne poškodené, sa nesmú použiť. Namiesto toho si spoločnosť DCS dovoľuje zákazníka požiadať, aby ju v takom prípade informoval (viď kontaktné údaje v časti 10).

5.10. Zákazník je zodpovedný za zavinené poškodenie v dôsledku zneužitia či neodborného použitia karty Kia Charge, prípadne aplikácie Kia Charge ako prostriedku na overenie totožnosti, alebo v dôsledku zneužitia či neodborného použitia nabíjacieho procesu podľa príslušných právnych predpisov.

6. Proces nabíjania a overovanie totožnosti; maximálna doba nabíjania a nečinnosti; poruchy

6.1. Vo všeobecnosti sa totožnosť zákazníkov na nabíjacích staniciach partnerov Kia Charge overuje prostredníctvom karty Kia Charge. Na niektorých nabíjacích staniciach je overenie totožnosti možné, alebo môže byť vyžadované, prostredníctvom aplikácie Kia Charge. To platí predovšetkým pre nabíjacie stanice označené symbolom intercharge. Dostupné metódy overenia totožnosti sú pre každú nabíjaciu stanicu zobrazené v aplikácii Kia Charge alebo na stránke www.kiacharge.com.

6.2. Neprerušené napojenie na jednu nabíjaciu stanicu nesmie presiahnuť 24 hodín a v prípade nabíjania DC (nabíjanie jednosmerným prúdom) 4 hodiny (maximálna doba nabíjania a nečinnosti). Okrem toho musí zákazník uvoľniť verejné parkovacie miesto hneď po ukončení procesu nabíjania alebo po uplynutí maximálnej povolenej doby parkovania. Náklady vznikajúce spoločnosti DCS z dôvodu prekročenia maximálnej doby nabitia alebo nečinnosti a/alebo doby parkovania, ako aj náklady na pokuty či odťahovacie služby v dôsledku protiprávneho parkovania, budú vyfakturované zákazníkovi.

6.3. Zákazník berie na vedomie, že môže dochádzať k poruchám nabíjacích staníc v dôsledku vyššej moci, vrátane štrajkov, výluk a úradných nariadení, ako aj z dôvodu technických a ďalších opatrení, ktoré musia byť vykonané na zariadeniach za účelom riadneho poskytovania alebo zlepšovania služieb (napr. údržba, opravy, systémové aktualizácie softvéru). Poruchy môžu rovnako vzniknúť z dôvodu krátkodobého nedostatku kapacít počas využívania zariadení v špičkách.

6.4. V rozsahu, v akom poruchy a/alebo nepravidelnosti v dodávke elektrickej energie vyplývajú z poruchy elektrickej siete (vrátane prípojky do siete), je spoločnosť DCS oslobodená od svojich príslušných povinností poskytovať služby Kia Charge. To však neplatí v prípade, že spoločnosť DCS preruší dodávku bezdôvodne. Na základe požiadavky je spoločnosť DCS povinná bezodkladne informovať zákazníka o skutočnostiach súvisiacich s takýmto poškodením a o príčinách jeho vzniku, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie spoločnosti DCS k dispozícii alebo v akom môže s ohľadom na primeranosť tieto informácie sprístupniť.

7. Poplatky a ceny

7.1. Poplatok za službu Kia Charge a využívanie služieb sa určí podľa príslušnej dohodnutej tarify a vo všeobecnosti môže vyzerať takto:

a) fixný mesačný základný poplatok (v závislosti od dohodnutej tarify; v niektorých tarifách môže základný mesačný poplatok už obsahovať poplatky za používanie (tarify s paušálnym poplatkom) a

b) platieb podľa skutočného využívania jednotlivých nabíjaní na nabíjacích staniciach partnerov Kia Charge (v závislosti od dohodnutej tarify), prípadných transakčných poplatkov a prípadných poplatkov za roaming pri nabíjaní na trhoch podliehajúcich roamingu.

Platné ceny pre jednotlivé tarify sú uvedené v cenníku, na webovej stránke alebo v aplikácii v časti „Právne” > „Cenník“.

Aktuálne platné ceny za nabíjanie na príslušnej nabíjacej stanici sa zákazníkovi zobrazia v aplikácii Kia Charge, pokiaľ je prihlásený pod svojimi prihlasovacími údajmi. V prípade variabilných taríf je spoločnosť DCS oprávnená upravovať ceny podľa skutočného využívania nabíjacích staníc s účinnosťou do budúcnosti. Aktuálne platné ceny pre príslušnú nabíjaciu stanicu sa zobrazia v aplikácii Kia Charge. Zákazníci s touto tarifou sú povinní informovať sa o príslušných cenách pred začatím nabíjania.

7.2. Základný mesačný poplatok sa účtuje až po uzavretí zmluvy o poskytovaní Kia Charge alebo - v prípade zmeny tarify s mesačným základným poplatkom - po aktivácii tejto zmeny zo strany spoločnosti DCS a následne v pomernej výške za zvyšné obdobie prvého mesiaca.

7.3. Poplatky založené na skutočnom využívaní nabíjania budú účtované za každé jednotlivé nabíjanie od jeho začiatku (t.j. odkedy je zástrčka vložená do nabíjacieho bodu) až do jeho ukončenia (t.j. dokedy je zástrčka z nabíjacieho bodu vytiahnutá) na základe aktuálne platných cien v príslušnej krajine alebo na príslušnej nabíjacej stanici. Viac informácií o cenách za roaming je možné nájsť v cenníku príslušnej tarify na stránke www.kiacharge.com. Vyúčtovanie nabíjaní bude realizované podľa cenníka pre príslušnú tarifu.

7.4. Všetky ceny zahŕňajú DPH. Informácie o cenách platných v príslušnej tarife zákazníka pri uzavretí zmluvy sa zákazníkovi zasielajú e-mailom (viď článok 2.5 c).

7.5. V prípade, že sú na nabíjacích staniciach niektorého partnera Kia Charge uvádzané ceny, môžu sa tieto ceny odlišovať od cien zmluvne dohodnutých so zákazníkom; uplatnia sa len ceny dohodnuté medzi zákazníkom a spoločnosťou DCS. V prípade použitia variabilného tarifného systému bude spoločnosť DCS zákazníkovi (za skutočné využívanie) účtovať také ceny, aké sú pre príslušnú nabíjaciu stanicu zobrazené na začiatku nabíjania v aplikácii Kia Charge.

7.6. Ceny pri nabíjací v zahraničí (roaming) sa môžu líšiť od cien stanovených v čase uzatvorenia zmluvy. Zákazník je pred začatím nabíjania v zahraničí povinný informovať sa o platných podmienkach. Povinnosť poskytnúť informácie a upozornenie v súlade s časťou 1.2 týchto všeobecných obchodných podmienok a právne dôsledky uvedené v nej v týchto prípadoch neplatia.

7.8. Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo znížiť ceny v rámci existujúcich a/alebo nových zmlúv v určitých obdobiach a pre určené nabíjacie stanice (viď článok 7.1 b) (špeciálne ponuky).

7.9. Zmena tarify je možná na základe príslušnej dohody medzi zmluvnými stranami; zákazník môže požiadať o zmenu tarify cez internet na stránke www.kiacharge.com.

8. Fakturácia a platobné podmienky

8.1. Zákazník môže nájsť svoje mesačné faktúry prostredníctvom zákazníckeho účtu Kia Charge na stránke www.kiacharge.com, pričom tieto faktúry obsahujú zoznam položiek nabíjania v príslušnom fakturačnom období s informáciou o dátume, mieste a trvaní nabíjania. O vystavení novej faktúry bude zákazník notifikovaný e-mailom.

8.2. Náklady vzniknuté za kalendárny mesiac sa vyúčtujú prostredníctvom platobnej metódy zvolenej pri registrácii do zákazníckeho účtu Kia Charge vždy v 4. pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podnikateľskí klienti využívajúci platbu na faktúru (viď článok 2.4) musia sumu previesť na účet uvedený vo faktúre do štrnástich dní od doručenia faktúry. Aj keď sa spoločnosť DCS snaží vyfakturovať služby Kia Charge štandardne v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, nemôže to zaručiť (napr. z dôvodu neskorej fakturácie partnerov Kia Charge voči spoločnosti DCS).

8.3. Zákazník môže započítať svoje pohľadávky proti pohľadávkam spoločnosti DCS len v prípade, že je jeho protipohľadávka nesporná, založená na odstúpení od tejto zmluvy alebo ak existuje právne záväzný titul. Zákazník smie zadržať platby len v prípade, že je takýto postup založený na nárokoch vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní Kia Charge.

8.4. Ak zákazník nezaplatí platby načas, je spoločnosť DCS oprávnená zablokovať používanie služby Kia Charge zo strany zákazníka.

9. Medzinárodný roaming

Na základe zmluvy o poskytovaní Kia Charge môže zákazník využívať kartu Kia Charge, prípadne aplikáciu Kia Charge aj v iných krajinách než vo svojej domovskej krajine. Aktuálny zoznam krajín je k dispozícii na stránke www.kiacharge.com.

10. Kontakt

V prípade všeobecných otázok o službe Kia Charge, otázok týkajúcich sa faktúr, zákazníckych zmlúv alebo kariet Kia Charge, ako aj v prípade technických problémov, predovšetkým počas nabíjania, môže zákazník využiť kontaktné možnosti uvedené na stránke www.kiacharge.com.

11. Záruka

Uplatňujú sa zákonné ustanovenia o záruke.

12. Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

12.1. V prípade bežnej nedbanlivosti nesie spoločnosť DCS zodpovednosť len vtedy, ak porušila podstatné zmluvné povinnosti (dôležité zmluvné povinnosti), napr. také, ktoré sa považujú za osobitne uložené spoločnosti DCS na základe obsahu a účelu zmluvy o poskytovaní Kia Charge, alebo také, ktorých splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy o poskytovaní Kia Charge a na súlad s ktorými sa zákazník môže náležite spoliehať. Táto zodpovednosť je obmedzená na typické škody, ktoré je možné pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní Kia Charge predpokladať.

12.2. Osobná zodpovednosť zástupcov, splnomocnencov a zamestnancov spoločnosti DCS za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku bežnej nedbanlivosti je rovnako obmedzená v rozsahu popísanom v predchádzajúcom odseku.

12.3. Zodpovednosť spoločnosti DCS pri úmyselnom zamlčaní poruchy alebo vyplývajúca z prevzatia záruky či zodpovednosť podľa predpisov o zodpovednosti za výrobky ostáva nedotknutá. Obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade podvodného úmyslu, hrubej nedbanlivosti, úmrtia, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia.

12.4. Spoločnosť DCS nie je prevádzkovateľom nabíjacích staníc a nie je zodpovedná za ich prevádzku. Zákazník berie na vedomie, že v prípade porúch alebo nezrovnalostí v dodávke elektrickej energie vyplývajúcich z poruchy v elektrickej sieti (vrátane prípojky na sieť) môžu byť uplatnené nároky voči prevádzkovateľovi distribučnej siete; spoločnosť DCS na základe žiadosti postúpi a prevedie nároky a práva voči prevádzkovateľovi distribučnej siete spojené so škodami spôsobenými zákazníkovi.

13. Informácie o ochrane osobných údajov

13.1. Spoločnosť DCS berie ochranu osobných údajov používateľov služieb vážne a pri spracúvaní osobných údajov rešpektuje súkromie používateľov.

13.2. Ďalšie informácie o spracovaní, ochrane a bezpečnosti údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

14. Príslušnosť jurisdikcie, mediácia a rozhodné právo

14.1. Zmluva o poskytovaní Kia Charge ako aj akýkoľvek právny vzťah založený na týchto VOP sa riadi nemeckým právom; Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije. Ak je zákazník spotrebiteľom, majú pravidlá o ochrane spotrebiteľov platné v krajine, v ktorej má zákazník miesto svojho bežného pobytu, prednosť pred nemeckými právnymi predpismi, ak sú tieto pravidlá pre zákazníka výhodnejšie.

14.2. Pre všetky nároky vyplývajúce zo vzťahov s podnikateľmi alebo právnickými osobami podľa predpisov verejného práva platí výhradná miestna príslušnosť súdu v Mníchove, Nemecko. Ak je zákazník spotrebiteľom a ak má miesto svojho trvalého alebo bežného pobytu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku, môže vzniesť nárok aj v krajine svojho pobytu. Žaloby spoločnosti DCS na spotrebiteľa je možné podávať výhradne v mieste pobytu spotrebiteľa.

14.3. Európska komisia zriadila za účelom riešenia sporov online platformu, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak by ste nás chceli na niečo upozorniť, prosím kontaktujte nás.

14.4. Spoločnosť DCS sa nebude zúčastňovať na rozhodcovských konaniach pred rozhodcovským súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi, ani nemá takúto povinnosť.

Posledná revízia: August 2021

Príloha číslo 1: Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Pre:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Nemecko

E-mail: sk@kiacharge.com

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):

Číslo zmluvy o poskytovaní Kia Charge

Dátum objednania

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.