Ogólny regulamin usług Kia Charge

1. Kia Charge

1.1. Na podstawie niniejszego ogólnego regulaminu („Regulamin”) firma Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy („DCS”) zapewnia klientowi usługi informacyjne i dostęp do infrastruktury przeznaczonej do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in marek Kia w ramach marki „Kia Charge” („usługi Kia Charge”). Warunkiem wstępnym korzystania z usług Kia Charge jest posiadanie bezpłatnego konta Kia. Warunkiem zasadniczym korzystania z Kia Charge jest posiadanie konta Kia od Kia UVO Connected GmbH,Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Niemcy. W niniejszym Regulaminie termin „klient” odnosi się do osób obu płci.

1.2. Najnowszą wersję niniejszego Regulaminu oraz najnowsze informacje na temat dostępnych taryf można znaleźć, pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.kiacharge.com. O zmianach w tych ogólnych warunkach handlowych, zmianach w umowie Kia Charge zawartej na tej podstawie, wszelkich zmianach w taryfie uzgodnionych z klientem w związku ze zmianami w prawie, a także zmianach w orzecznictwie lub warunkach rynkowych klient będzie informowany pocztą e-mail, na adres e-mail podany przez klienta zgodnie z sekcją 2.2, w formie pisemnej, z wyraźnym odniesieniem do odpowiednich zmian. Zmiany te wejdą w życie, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia. DCS powiadomi klienta o tych konsekwencjach prawnych na początku tego okresu. Przedstawione powyżej postępowanie dotyczy również zmian taryfy uzgodnionej z klientem. 

1.3. DCS współpracuje z operatorami stacji ładowania (nazywanymi „partnerami Kia Charge”). Stacje ładowania obsługiwane przez partnerów Kia Charge są wymienione na stronie www.kiacharge.com, w aplikacji Kia Charge oraz za pośrednictwem innych kanałów (zwanych dalej „interfejsami”) i zostały wyróżnione w celu odróżnienia ich od innych stacji ładowania niebędących częścią sieci Kia Charge. Częściowo informacje te mogą być dostępne tylko po zalogowaniu się do obszarów członkowskich.

1.4. Usługi Kia Charge obejmują:

a) wyświetlanie stacji ładowania obsługiwanych przez partnerów Kia Charge (w formie informacji statycznych) oraz pewnych informacji dotyczących korzystania z nich (takich jak ich dostępność i ceny w formie informacji dynamicznych) za pośrednictwem interfejsów. Informacje te podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 5.4 poniżej.

b) ładowanie na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów Kia Charge po uwierzytelnieniu (patrz punkt 6.1) oraz comiesięczne fakturowanie wraz ze szczegółowym wykazem wszystkich procesów ładowania.

1.5. Szczegółowe informacje na temat usług Kia Charge i korzystania z nich można znaleźć na stronie www.kiacharge.com.

1.6. Obecnie Niemcy nie gwarantują ogólnokrajowego zasięgu rozwiązań w zakresie pobierania opłat i rozliczeń przez operatorów stacji ładowania zgodnych z niemiecką Ustawą Miar i Wag (Eichrechtgesetz). W celu realizacji naszych usług wykorzystujemy dane dostarczane przez operatorów stacji ładowania. W odosobnionych przypadkach może to prowadzić do rozbieżności w danych i rozliczeniach za ładowanie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

2. Zawieranie umowy i zamawianie usług

2.1. Klient może zamówić usługi Kia Charge na stronie www.kiacharge.com. Obowiązuje wersja Regulaminu jednoznacznie zaakceptowana przez klienta przy zamawianiu usług Kia Charge (wersja ta może być co pewien czas zmieniana zgodnie z punktem 1.2 powyżej). DCS może oferować klientom dodatkowe usługi, na przykład specjalne warunki dostępu do stacji ładowania lub dostępu do stacji ładowania od zewnętrznych operatorów punktów ładowania („Pakiety”). Postanowienia niniejszych Warunków ogólnych mają zastosowanie zgodnie z takimi Pakietami. 

2.2. Klienci posiadający konto „Kia” mogą zarejestrować się w usługach Kia Charge na stronie www.kiacharge.com, podając swój adres i dane do płatności. Dane te mogą być poprawione lub zaktualizowane w późniejszym terminie za pośrednictwem konta klienta usług Kia Charge lub przez dział obsługi klienta. Klienci, którzy nie dokonali jeszcze rejestracji w celu uzyskania konta „Kia”, muszą założyć takie konto przed zarejestrowaniem się do usług Kia Charge.

2.3. Wszystkie informacje przekazywane za pośrednictwem konta klienta usług Kia Charge, takie jak informacje o płatnościach, dane adresowe i adresy e-mail, są automatycznie chronione za pomocą nowoczesnych metod szyfrowania, np. protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

2.4. Płatności za usługi Kia Charge można dokonać za pomocą karty kredytowej lub innych metod płatności oferowanych klientom usług Kia Charge podczas procesu rejestracji.

2.5. Oferta i zawieranie umowy o świadczenie usług Kia Charge

a) DCS składa wiążącą ofertę o świadczenie usług Kia Charge. Gdy klient, który posiada konto „Kia”, zarejestruje się na koncie klienta usług Kia Charge i jednoznacznie zaakceptuje Regulamin, może zamówić usługi Kia Charge. Proces zamawiania został również opisany na stronie www.kiacharge.com.

b) Klient może poprawić błędy, klikając przycisk „back” (wstecz) podczas procesu rejestracji i korygując wprowadzone dane. Przed potwierdzeniem zamówienia klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat cen usług Kia Charge.

c) Po zakończeniu procesu składania zamówienia na usługi Kia Charge klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia wraz z informacją o odpowiedniej taryfie, Regulamin w wersji zaakceptowanej przez klienta oraz informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy (patrz punkt 2.7).

d) Umowa o świadczenie usług Kia Charge zawierana jest po zakończeniu procesu składania zamówienia.

e) Treść umowy o świadczenie usług Kia Charge jest przechowywana przez DCS i może być odzyskana lub zapisana przez klienta na stronie www.kiacharge.com za pośrednictwem konta klienta usług Kia Charge.

2.6. Języki

Umowa o świadczenie usług Kia Charge jest zawierana w języku polskim. Tłumaczenia niniejszego regulaminu na inne języki służą wyłącznie celom informacyjnym i nie są prawnie wiążące.

2.7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług Kia Charge w terminie czternastu dni, jeśli jest użytkownikiem usług.

Niniejszym informuje się klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy na podanych poniżej warunkach.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy, tel.: +48 22 152 12 83, e-mail: pl@kiacharge.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania energii elektrycznej w okresie na odstąpienie od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

(Koniec informacji o prawie do odstąpienia od umowy)

3. Karta Kia Charge: Aktywacja i dezaktywacja karty Kia Charge

3.1. Do korzystania z usług Kia Charge większość stacji ładowania wymaga aktywnej karty Kia Charge. Jeśli klient posiada już kartę Kia Charge, może aktywować ją podczas procesu rejestracji. Jeśli nie, DCS wyśle klientowi pocztą kartę Kia Charge, którą należy aktywować. Karty Kia Charge aktywuje się za pośrednictwem konta klienta usług Kia Charge przez wprowadzenie numeru karty i potwierdzenie danych. Następnie klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Aktywacja karty Kia Charge może trwać do 24 godzin.

3.2. Na niektórych stacjach ładowania uwierzytelnianie jest możliwe tylko za pośrednictwem aplikacji Kia Charge, która jest dostępna w sklepie App Store (Apple Inc.) lub w Google Play i zawiera czytnik kodów QR. Proces uwierzytelniania wymaga zalogowania się przy użyciu danych logowania.

3.3. DCS pozostaje właścicielem karty Kia Charge. Klient musi dbać o swoją kartę Kia Charge i dane logowania. Klient musi niezwłocznie powiadomić DCS o każdym przypadku utraty lub kradzieży karty Kia Charge (patrz dane kontaktowe w punkcie 10). Ponadto klient może również skontaktować się z działem obsługi klienta Kia Charge w celu dezaktywacji karty Kia Charge. Wydanie karty zastępczej wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta (obowiązujące ceny można znaleźć na stronie www.kiacharge.com).

4. Okres obowiązywania i ważność umowy

4.1. Umowa Kia Charge nie ma ustalonego okresu obowiązywania i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może nastąpić za pośrednictwem konta klienta, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Nie ma to wpływu na prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.

4.2. Po rozwiązaniu umowy karta Kia Charge traci ważność i zostaje zablokowana przez system DCS.

4.3. W przypadku dodatkowych pakietów, zarezerwowanych przez klienta, mogą obowiązywać inne warunki oraz okresy wypowiedzenia.

5. Korzystanie z usług Kia Charge i ich dostępność

5.1. Klient może uzyskać więcej informacji na temat usług Kia Charge oraz szczegóły techniczne dotyczące korzystania z nich oraz ich dostępności na stronie www.kiacharge.com. DCS świadczy usługi w kraju zamieszkania klienta, jak również w innych krajach zgodnie z zapisami w punkcie 9 poniżej.

5.2. W celu korzystania z usług Kia Charge w najlepszy możliwy sposób konieczne jest zainstalowanie aplikacji Kia Charge na odpowiednim urządzeniu mobilnym lub dostęp do strony www.kiacharge.com

5.3. DCS dąży do rozszerzenia dostępu do publicznej infrastruktury do ładowania i korzystania z niej poprzez usługi Kia Charge oraz do rozszerzenia grupy partnerów Kia Charge. DCS nie udziela jednak żadnych zapewnień ani gwarancji co do dostępności (prawidłowego działania, dostępności energii elektrycznej lub możliwości pełnego naładowania), a klient nie ma prawa żądać dostępu do poszczególnych stacji ładowania i/lub możliwości ładowania. W szczególności nie ma on prawa do stałego korzystania z tej samej infrastruktury do ładowania obsługiwanej przez partnerów Kia Charge.

5.4. DCS, zgodnie z punktem 5.5, nie udziela żadnych zapewnień ani gwarancji w odniesieniu do aktualności i/lub poprawności informacji statycznych i/lub dynamicznych wyświetlanych za pośrednictwem interfejsów (patrz punkt 1.4 a), w tym między innymi informacji o stacjach ładowania i/lub ich dostępności. W szczególności klient przyjmuje do wiadomości, że takie informacje są dostarczane przez osoby trzecie (np. partnerów Kia Charge). Niezależnie od tego faktu DCS weryfikuje aktualność i/lub poprawność informacji na podstawie próbek w celu ciągłego doskonalenia swoich usług. Przekazywanie tych informacji zależy również od zasięgu masztów telefonii komórkowej poszczególnych operatorów sieci i może być zakłócone przez warunki atmosferyczne, topografię terenu, położenie pojazdu i przeszkody w pobliżu (takie jak mosty, budynki itp.).

5.5. W niektórych krajach ceny za dostępne tam taryfy mogą się różnić w zależności od wykorzystywanej stacji ładowania (patrz punkt 7.1). W takim systemie taryfowym rzeczywiste ceny dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji Kia Charge, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W ramach odstępstwa od zapisów w punkcie 5.4 DCS może gwarantować poprawność wyświetlanych cen. Klienci z taką taryfą są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi cenami przed rozpoczęciem procesu ładowania.

5.6. Usługi Kia Charge oferowane w ramach niniejszego regulaminu mogą być wykorzystywane wyłącznie do ładowania samochodów  marek Kia.

5.7. Klienci mogą zezwolić członkom rodziny lub swoim pracownikom na korzystanie z usług Kia Charge (w szczególności z karty Kia Charge), pod warunkiem że klient nie pobiera opłat za korzystanie z tych usług i że usługi Kia Charge są wykorzystywane wyłącznie do ładowania samochodu należącego do klienta. Przed takim użyciem klient musi poinstruować użytkownika, jak prawidłowo obsługiwać stacje ładowania. Jakiekolwiek inne korzystanie z usług Kia Charge przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody DCS. Klient nie może korzystać z usług Kia Charge w celach niezgodnych z prawem lub pozwolić na to osobom trzecim.

5.8. Klient jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania instrukcji obsługi pojazdu, który ma być ładowany oraz wszelkich używanych urządzeń lub akcesoriów (np. kabla do ładowania), jak również wszelkich instrukcji i regulaminów partnerów Kia Charge wyświetlanych na stacjach ładowania, dotyczących korzystania z nich. Stosowanie kabli do ładowania, innych urządzeń lub akcesoriów, które (i) nie zostały certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (np. bez oznaczenia CE), (ii) nie są dopuszczone do użytku w danym samochodzie lub przez odpowiedniego partnera Kia Charge zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stacjach ładowania lub (iii) są uszkodzone jest surowo zabronione.

5.9. Nie wolno używać stacji ładowania, które wyświetlają komunikat alarmowy, raport o problemie lub które są w oczywisty sposób uszkodzone. W takim przypadku klient jest uprzejmie proszony o poinformowanie DCS (patrz dane kontaktowe w punkcie 10).

5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione szkody powstałe w wyniku użycia karty Kia Charge w niewłaściwym celu lub w niewłaściwy sposób, aplikacji Kia Charge jako urządzenia uwierzytelniającego lub w wyniku wykorzystania procesu ładowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Proces ładowania i uwierzytelniania; maksymalny czas ładowania i postoju; zakłócenia

6.1. Zasadniczo klienci są uwierzytelniani za pomocą karty Kia Charge na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów Kia Charge. Na niektórych stacjach ładowania możliwe jest również uwierzytelnienie za pośrednictwem aplikacji Kia Charge lub jej użycie może być konieczne. Dotyczy to w szczególności stacji ładowania z symbolem „intercharge”. Dostępne metody uwierzytelniania dla każdej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji Kia Charge lub na stronie www.kiacharge.com.

6.2. Maksymalny czas ciągłego podłączenia na pojedynczej stacji ładowania nie może przekraczać 24 godzin lub, w przypadku ładowania prądem stałym, 4 godzin (maksymalny czas ładowania i czas postoju). Ponadto klient musi opuścić publiczne miejsce parkingowe po zakończeniu procesu ładowania lub po upływie maksymalnego okresu parkowania. Koszty, które DCS może ponieść w związku z przekroczeniem maksymalnego czasu ładowania lub postoju i/lub przekroczenia okresu parkowania, jak również koszty kar lub usług holowniczych w związku z nielegalnym parkowaniem, będą pokrywane przez klienta.

6.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że przerwy w pracy stacji ładowania mogą wynikać z działania siły wyższej, w tym strajków, blokad i z polecenia władz, jak również braku środków technicznych i innych środków, które należy podjąć w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzeń lub poprawy obsługi (np. konserwacje, naprawy, aktualizacje oprogramowania w systemach). Zakłócenia mogą również wynikać z krótkotrwałych niedoborów mocy spowodowanych szczytowym zapotrzebowaniem.

6.4. W zakresie, w jakim zakłócenia i/lub nieprawidłowości w dostawach energii elektrycznej wynikają z zakłóceń w pracy sieci (w tym przyłącza do sieci), firma DCS jest zwolniona ze swoich obowiązków w ramach świadczenia usług Kia Charge. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy DCS przerywa dostawy energii bez uzasadnienia. Na życzenie klienta DCS bez zbędnej zwłoki przekaże mu informacje związane z takim szkodliwym zdarzeniem i jego przyczynami, pod warunkiem że DCS ma takie informacje lub informacje takie mogą być udostępnione w wyniku odpowiednich starań.

7. Opłaty i ceny

7.1. Opłata za Kia Charge i korzystanie z usług jest ustalana na podstawie odpowiedniej taryfy i może być ustalona w następujący sposób:

a) stała miesięczna opłata podstawowa (zależna od uzgodnionej taryfy; w niektórych taryfach miesięczna opłata podstawowa może już zawierać opłaty za użytkowanie (taryfy ryczałtowe), oraz

b) płatności opartych na rzeczywistym wykorzystaniu w indywidualnych procesach ładowania na stacjach ładowania obsługiwanych przez partnerów Kia Charge (w zależności od uzgodnionej taryfy), ewentualnych opłat transakcyjnych i roamingowych za procesy ładowania, naliczanych na rynku usług roamingowych.

Obowiązujące w danym czasie ceny poszczególnych taryf ujęte są w Cenniku na stronie internetowej lub w aplikacji, pod zakładką „Notka prawna” > „Cennik”.

Aktualne ceny za proces ładowania dla danej stacji ładowania są wyświetlane w aplikacji Kia Charge, pod warunkiem że klient jest zalogowany przy użyciu swoich danych logowania. W przypadku taryf zmiennych DCS ma prawo do zmian cen za faktyczne wykorzystanie stacji ładowania ze skutkiem w przyszłości. Rzeczywiste ceny dla danej stacji ładowania będą wyświetlane w aplikacji Kia Charge. Klienci z taką taryfą są zobowiązani do zapoznania się zobowiązującymi cenami przed rozpoczęciem procesu ładowania.

7.2. Miesięczna opłata podstawowa będzie pobierana dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług Kia Charge lub – w przypadku przejścia na taryfę z miesięczną opłatą podstawową – gdy taka zmiana taryfy zostanie zatwierdzona przez DCS, a następnie proporcjonalnie w zależności od długości czasu pozostałego w pierwszym miesiącu.

7.3. Opłaty oparte na rzeczywistym wykorzystaniu będą naliczane za każdy proces ładowania od momentu jego rozpoczęcia (tzn. gdy wtyczka zostanie włożona do punktu ładowania) do jego zakończenia (tzn. gdy wtyczka zostanie wyciągnięta z punktu ładowania) w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny w danym kraju lub na danej stacji ładowania. Więcej informacji na temat cen usług roamingowych można znaleźć w cennikach dla poszczególnych taryf na stronie www.kiacharge.com. Opłaty za procesy ładowania będą naliczane zgodnie z cennikiem dla odpowiedniej taryfy (np. za czas ładowania, za każdą rozpoczętą minutę ładowania lub za kW/h).

7.4. Wszystkie ceny obejmują podatek VAT. Informacja o cenach obowiązujących w danej taryfie uzgodnionej z klientem przy zawieraniu umowy jest przesyłana do klienta drogą elektroniczną (patrz punkt 2.5c).

7.5. W przypadku, gdy na dowolnej stacji ładowania obsługiwanej przez partnera Kia Charge wyświetlane są ceny, mogą one odbiegać od cen ustalonych w umowie z klientem. Obowiązują jednak wyłącznie ceny uzgodnione między klientem a DCS. W przypadku zastosowania zmiennego systemu taryfowego DCS nalicza opłaty (za rzeczywiste wykorzystanie) w wysokości wyświetlanej dla danej stacji ładowania na początku procesu ładowania w aplikacji Kia Charge.

7.6. W przypadku ładowań za granicą (roaming), podane ceny mogą się różnić do czasu zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany, przed rozpoczęciem ładowania za granicą poinformować się o obowiązujących warunkach. Obowiązek powiadomienia i poinformowania zgodnie z punktem 1.2 niniejszych OWH ze związanymi z nimi skutkami prawnymi w tych przypadkach nie ma zastosowania.

7.7. Podczas ładowania za granicą inna waluta niż waluta Polski może być należna DCS (waluta obca). W celu jak największego ułatwienia klientowi rozliczeń w walutach obcych, DCS jest uprawniona do przeliczania należności w walucie obcej na walutę Polski oraz do żądania od klienta tej przeliczonej kwoty zamiast w walucie obcej. Przeliczenie za proces ładowania w walucie obcej odbywa się w oparciu o referencyjny kurs euro Europejskiego Banku Centralnego na koniec poprzedniego dnia bankowego przed procesem ładowania, który klient może odnotować na następującej stronie internetowej: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS zastrzega sobie prawo do obniżenia cen dla istniejących i/lub nowych umów w określonych okresach oraz dla określonych stacji ładowania (patrz punkt 7.1b) (oferty specjalne).

7.9. Zmiana taryfy wymaga odpowiedniego porozumienia między stronami. Klient może złożyć wniosek o zmianę taryfy przez Internet na stronie www.kiacharge.com.

8. Fakturowanie i warunki płatności

8.1. Klient może pobrać miesięczne faktury za pośrednictwem konta klienta usług Kia Charge ze strony www.kiacharge.com, które to faktury będą zawierać szczegółową listę procesów ładowania w danym okresie fakturowania wraz z informacją na temat daty, lokalizacji i czasu trwania. W przypadku dostępności nowej faktury klient zostanie powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.2. Koszty poniesione w miesiącu kalendarzowym są rozliczane przy użyciu metody płatności wybranej podczas procesu rejestracji na koncie klienta usług Kia Charge w czwartym dniu roboczym następnego miesiąca kalendarzowego. Klienci biznesowi płacący na podstawie faktury (patrz punkt 2.4) muszą przelać ustaloną kwotę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na podany na niej rachunek bankowy. DCS dokłada wszelkich starań, aby usługi Kia Charge fakturować w następnym miesiącu kalendarzowym, jednak nie może tego zagwarantować (np. z powodu opóźnień w rozliczeniach między partnerami Kia Charge a DCS).

8.3. Klient może dokonać odliczenia od roszczeń DCS tylko wówczas, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne, opiera się na odstąpieniu od niniejszej umowy lub gdy klient ma do tego wiążący tytuł prawny. Klient może wstrzymać płatności tylko wówczas, gdy jest to oparte na roszczeniach wynikających z zapisów umowy o świadczenie usług Kia Charge.

8.4. Jeśli Klient zalega z płatnościami, DCS jest uprawniona do zablokowania mu korzystania z usługi Kia Charge.

9. Roaming międzynarodowy

Na podstawie umowy o świadczenie usług Kia Charge klient może korzystać z karty Kia Charge lub aplikacji Kia Charge również w krajach innych niż kraj zamieszkania. Bieżąca lista tych krajów jest dostępna na stronie www.kiacharge.com.

10. Kontakt

W przypadku ogólnych pytań dotyczących produktu Kia Charge, pytań dotyczących faktur, umów z klientami lub kart Kia Charge, jak również w przypadku problemów technicznych, w szczególności w trakcie procesu ładowania, klient może skorzystać ze sposobów kontaktu wymienionych na stronie www.kiacharge.com.

11. Gwarancja

Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne.

11.1. Żaden z zapisów niniejszego regulaminu nie narusza ani nie ogranicza praw klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z zapisów może mieć taki charakter, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

11.2. Klienci mogą składać reklamacje bezpośrednio w DTS, wysyłając je listownie na adres: Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Niemcy, telefon: +48 22 152 12 83 lub pocztą elektroniczną na adres: pl@kiacharge.com.

11.3. Składając reklamację, klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres oraz rodzaj nieprawidłowości lub usterki.

11.4. DTS rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia i bez zbędnej zwłoki powiadomi klienta drogą e-mailową lub telefoniczną o wyniku jej rozpatrzenia.

11.5. W przypadku, gdy informacje zawarte w reklamacji są niekompletne, a do jej rozpatrzenia konieczne są dodatkowe dane, DTS zwróci się do klienta, który złożył reklamację, o ich dostarczenie. Czas rozpatrywania reklamacji zostanie przedłużony o liczbę dni, w trakcie których klient będzie uzupełniał wymagane informacje.

11.6. Klient będący konsumentem ma prawo do dochodzenia swoich praw do rozpatrzenia jego reklamacji i uzyskania zadośćuczynienia:

na drodze mediacji,

w stałych konsumenckich sądach arbitrażowych.

12. Wymogi techniczne

12.1. W ramach wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym wykorzystywanym przez DCS klient powinien posiadać aktywne konto e-mail oraz urządzenie podłączone do Internetu, które spełnia minimalne wymagania techniczne przedstawione poniżej.

a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i plików cookie lub Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie lub Google Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączonymi apletami Java, JavaScript i obsługą plików cookie.

b) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli

12.2. Aby móc korzystać z aplikacji Kia Charge, klient powinien posiadać smartfon spełniający poniższe minimalne wymagania techniczne.

a) Dla smartfonów firmy Apple: system iOS w wersji 9.0 lub nowszej

b) Dla smartfonów z systemem Android: system Android w wersji 4.2 lub nowszej

12. Wyłączenie odpowiedzialności

12.1. W przypadku niewielkiego uchybienia DCS ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy naruszy istotne zobowiązania umowne (zobowiązania kardynalne), takie jak te, które zostały jednoznacznie nałożone na DCS zgodnie z treścią i celem umowy o świadczenie usług Kia Charge lub te, których wypełnienie pozwala na prawidłową realizację tej umowy lub na zapewnienie zgodności z przepisami, na które powołuje się klient. Odpowiedzialność taka jest ograniczona do typowych szkód, które można przewidzieć w momencie zawierania umowy o świadczenie usług Kia Charge.

12.2. Odpowiedzialność osobista przedstawicieli prawnych, handlowych i pracowników DCS za szkody powstałe w wyniku ich nieznacznego zaniedbania również jest ograniczona do zakresu opisanego w poprzednim akapicie.

12.3. Odpowiedzialność DCS w przypadku celowego nieujawnienia wady lub wynikająca z założeń dotyczących gwarancji lub zgodnie z przepisami o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku umyślnego, szkodliwego działania, rażącego niedbalstwa, śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

12.4. DCS nie jest operatorem stacji ładowania i nie ponosi odpowiedzialności jako operator. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przerw lub nieprawidłowości w dostawach energii elektrycznej wynikających z zakłóceń w pracy sieci energetycznej (w tym przyłącza do sieci) mogą powstać roszczenia wobec operatora sieci dystrybucyjnej. Na żądanie klienta DCS przeniesie i sceduje roszczenia i prawa wobec operatora sieci dystrybucyjnej w związku ze szkodą wyrządzoną klientowi.

13. Informacje dotyczące ochrony danych

13.1. DCS traktuje ochronę danych osobowych bardzo poważnie i szanuje ochronę prywatności użytkowników podczas ich przetwarzania.

13.2. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych, ich ochrony i bezpieczeństwa znajdują się w informacji o polityce prywatności.

14. Miejsce jurysdykcji, mediacji i obowiązujące prawo

14.1. Umowa o świadczenie usług Kia Charge, jak również wszelkie stosunki prawne oparte na niniejszym regulaminie podlegają prawu niemieckiemu. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania. Jeżeli klient jest konsumentem, przepisy o ochronie konsumentów obowiązujące w państwie będącym miejscem stałego zamieszkania klienta mają pierwszeństwo przed prawem niemieckim, jeżeli są bardziej korzystne dla klienta.

14.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków z właścicielami przedsiębiorstw lub korporacji w świetle prawa publicznego jest Monachium, Niemcy. Jeżeli klient jest konsumentem, a jego miejsce zamieszkania lub stałego pobytu znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, może on również wysunąć roszczenie w kraju zamieszkania. Roszczenia DCS przeciwko konsumentowi mogą być wnoszone jedynie w kraju zamieszkania konsumenta.

14.3. Komisja Europejska zapewnia internetową platformę do rozwiązywania sporów, dostępną na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jeśli klient chciałby zwrócić naszą uwagę na jakąś sprawę, prosimy o kontakt z nami.

14.4. DCS nie będzie brać udziału w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego, ani nie jest do tego zobowiązany.

Ostatnia wersja: Luty 2021 

Załącznik 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adres:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Niemcy

E-Mail: pl@kiacharge.com

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)


Numer umowy o świadczenie usług Kia Charge

Data zamówienia

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.