A termékeinktől és szolgáltatásainktólelvárt minőség annak is irányt szab, hogy hogyan kezeljük az Önadatait.Jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinkkel bizalmon alapuló üzletikapcsolat kialakítására és fenntartására törekszünk.Személyes adatainakbiztonsága és integritása az egyik legfontosabb célunk.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért?

Az Kia Charge szolgáltatásokat a DigitalCharging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország)(“DCS”) nyújtja az ügyfél részére, és az ezzel összefüggő adatkezelésitevékenységekért adatkezelőként felel.

Milyen Önnel kapcsolatos adatokat dolgozunk fel, milyencélból tesszük ezt és mennyi ideig tároljuk az információt?

Az Kia Charge szolgáltatásra irányadószerződés megkötésével, illetve az Kia Charge szolgáltatás nyújtásávalösszefüggésben gyűjtött személyes adatok kezelése a szerződéskötés,az Kia Charge szolgáltatás ügyfél általi használatának lehetővé tétele(például a töltőállomásokon elvégzett töltés), valamint az Kia Chargeszolgáltatás díjának ügyfél részére történő számlázása céljából történik.(Az általános adatvédelmi rendelet – „GDPR” – 6 cikk (1) bekezdés b) pontja.)

Szerződések összefoglalása

Az Kia Charge szolgáltatásra irányadószerződés megkötésével összefüggésben az adatok alábbi kategóriáitkezeljük:

 • elérhetőségek (például vezetéknév és keresztnév, lakcím, e-mail cím),
 • fiókadatok (például az Kia Charge szolgáltatás bejelentkezési adatai, fizetési adatok),
 • a gépjármű adatai (alvázszám, ún. VIN).

A szerződéses adatok az Kia Chargeszolgáltatásra irányadó szerződés megszűnését követőenautomatikusan törlésre kerülnek, míg a pénzügyi tranzakciók adatait ajogszabályi előírásoknak megfelelően 10 elteltével töröljük.

A Kia Charge alkalmazás használatához Kia-fiókra van szüksége a Kia Connect GmbH-nál (Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Németország), amelyet a Frankfurt am Main Kerületi Bíróság cégnyilvántartásában a HRB 112541 számon („Kia Connect GmbH“) regisztráltak. A Kia-fiókkal a Kia Connect GmbH vagy harmadik felek számos szolgáltatására (pl. webhelyek vagy alkalmazások) regisztrálhat. Ez egy központi felhasználói fiókként szolgál, ahol egy helyen tudja adatait kezelni. Az ehhez szükséges adatkezelés a szerződés teljesítésének részeként történik (Általános adatvédelmi rendelet, 6. cikk (1) bekezdés, b. pont). A regisztráláshoz szükség van az e-mail-címére és egy az Ön által személyesen választott jelszóra. Kérjük, vegye figyelembe a Kia Connect GmbH Kia-fiókra vonatkozó részletes adatvédelmi nyilatkozatát. A nyilatkozatot itt találja: https://connect.kia.com/eu/kia-connect-legal-document/

Szolgáltatások nyújtása

Az Kia Charge szolgáltatás DCS általibiztosítása érdekében az alábbi (valószínűsíthetően személyes) adatokatkezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont):

 • az Kia Charge kártyához, illetve az ügyfél által a töltőállomáson használt azonosítási eszközhöz kapcsolt egyedi azonosító szám,
 • a töltésre vonatkozó adatokról vezetett nyilvántartás, mely tartalmazza az ügyfél által elvégzett töltési eseményeket,
 • a töltési esemény helyszínéül szolgáló töltőállomás helye és az ügyfél helyzete egy térkép megjelenítésével a könnyebb tájékozódás és a helyes cím biztosítása érdekében (utóbbi kizárólag e-útvonaltervező szolgáltatás esetén, és kizárólag amennyiben az ügyfél aktiválta az Kia Charge-alkalmazás GPS-funkcióját).
 • A díjbeszedési folyamat során gyűjtött összes egyéb információ.

A DCS csupán akkor tudja biztosítani az adott szolgáltatást, ha ezen adatokat megkapja éskezelheti. A kezelt személyes adatokat 90 nap elteltével töröljük, kivéve, haazokra egy meghatározott szolgáltatás nyújtásához ennél hosszabb őrzésiidő szükséges.

Az ügyfél járműadatainak megadása aszolgáltatóinknál történő töltési folyamat kiszámlázásának megfelelőkezelése érdekében szükséges. A VIN a vonatkozó szerződéses jogviszonyazonosításához szükséges.

Az Kia Charge szolgáltatásra irányadószerződés teljesítése körében alvállalkozó szolgáltatókat veszünk igénybe,akik a személyes adatokat kizárólag az utasításunkra és annak megfelelőenkezelik.

Termékminőség biztosítása, új termékek kutatása ésfejlesztése

Az Kia Charge szolgáltatások nyújtásamellett a gyűjtött adatokat a DCS által kínált Kia Chargeszolgáltatások minőségbiztosítása, valamint az új kapcsolódószolgáltatások fejlesztése céljából is feldolgozzuk. Ezek az adatkezelési tevékenységek az ügyfeleink által támasztott komoly elvárásoknak való megfeleléshez a DCS és a Kia Motor Europe (KME) jogos érdekei alapján, valamint annak érdekében zajlanak, hogy új szolgáltatások megalkotásával kielégítsük ügyfeleink jövőbeli igényeit (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében a jelen rész szerint feldolgozott adatokat kizárólag olyan formában dolgozzuk fel, amelynek alapján az ügyfélkiléte nem fedhető fel. Továbbá a kapcsolattartási adatokat a saját,hasonló szolgáltatások vagy a DCS termékeinek közvetlen reklámozásárahasználjuk (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Az ügyfelet e-mailbenvagy az alkalmazáson keresztül értesítjük. Az ügyfélnek bármikor jogában állkifogást emelni a személyes adatok ilyen reklámozás céljára történőkezelése ellen az alább található kapcsolati lehetőségeken keresztül.

A szolgáltatásaink javítása érdekében a bejelentkezett felhasználóink értékelhetik a DCS hálózat töltőállomásait, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, vagy feltölthetnek felhasználói tartalmakat egy töltőállomáshoz (a továbbiakban: „értékelések”). Ezeket az értékeléseket a DCS a személyes adatokkal együtt tárolja és kizárólag a szolgáltatásaink javítására használja.

A DCS fenntartja a jogot, hogy az értékeléseket a weboldalon, az alkalmazáson és más csatornákon feltüntesse (a továbbiakban: „felületek”) az ügyfél monogramjával együtt, hogy azok más felhasználók számára is elérhetők legyenek a javított szolgáltatási és ügyfélélmény érdekében. A DCS az értékeléseket a DCS hálózaton belül elérhetővé teszi a partnerek számára, hogy ők is megjeleníthessék azokat a felületeiken. Az értékelések DCS vagy a DCS partnerhálózata általi felhasználása olyan módon történik, amely anonim formában védi a felhasználó adatait, azaz csak a felhasználó monogramját tünteti fel más személyes adatok nélkül, kivéve, ha a felhasználó előzetesen hozzájárult más felhasználáshoz.

Minden felhasználónak lehetősége van arra, hogy egy töltőállomás vonatkozásában adott értékeléseit bármikor törölje az adott felület beállításainak segítségével.

Mobilalkalmazásunkban ezenkívül elemezzük a felhasználói magatartást is. Ez azt a célt szolgálja, hogy ügyfeleink kívánságára a mobilalkalmazáson keresztül is javítsuk szolgáltatásaink minőségét, valamint felhasználóbarát környezetet biztosítsunk [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ez a DCS törvényes érdekeit, valamint a növekvő vevői igények kielégítését szolgálja. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a mobilalkalmazásunkban az adatfeldolgozást kifogásolja.

A mobilalkalmazásunkon történő felhasználói magatartással összefüggésben az alábbi adattípus feldolgozását végezzük:

 • Az általános felhasználás keretében: a felhasználás kezdete és vége (dátum és időpont), az alkalmazás használatával eltöltött idő, egyes funkciók használata, gombok és oldalmegtekintések, keresési viselkedés és keresett kifejezések, promóciók, mint pl. promóciós kódok felhasználása.
 • Az eszközzel kapcsolatos adatok tekintetében: az eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvi beállítások, időzónák, helymeghatározás, alkalmazásbeállítások, alkalmazás-összeomlások és egyéb hibák.

Ez a személyes információ átadásra kerül a bennünket adatfeldolgozással támogató szolgáltatónknak a számunkra történő feldolgozás céljából. Ha ebben az esetben az adatokat egy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba kell küldeni, akkor lehet, hogy ezek az országok nem tudnak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítani. Ilyen esetekben azonban további intézkedéseket hozunk az adatforgalom biztonsága és a megfelelő szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A szolgáltatóinkkal kapcsolatos további információért forduljon hozzánk.

Beleegyezésen alapuló reklámcélú kommunikáció és piackutatás

Amennyiben a személyes adatai továbbikezeléséhez Ön külön hozzájárult, úgy az Önre vonatkozó személyes adatokat ahozzájáruló nyilatkozatban meghatározott körben (például marketingcélokraés/vagy piackutatásra) használhatjuk, és – amennyiben irányadó – megoszthatjukharmadik felekkel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az ezzel kapcsolatosrészletes információ az irányadó hozzájáruló nyilatkozatban található. Ahozzájárulás bármikor visszavonható.

Jogi kötelezettség

Mindezeken túlmenően, a DCS a személyesadatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében is kezeli (GDPR 13. cikk (1)bekezdés c) pont és 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Előfordulhat például,hogy a DCS-t jogi kötelezettség terheli, hogy a személyes adatokat átadjaközhatalmi szervek vagy más harmadik felek részére.

Harmadik fél szolgáltatások (Google Maps)

A címek helyes megadása érdekében beágyaztuk aweboldalunkba a Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 BarrowSt, Dublin, D04 E5W5, Írország) által működtetett Google Mapsszolgáltatást az API-n keresztül. Ebben a vonatkozásban a Google a nevünkbenjár el.  A tartalom böngészőben történő megjelenítése érdekében aGoogle rendelkezésére kell bocsátania az IP-címét, máskülönben a Google nemtudja biztosítani ezt a beágyazott tartalmat.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, azaz az Ön személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük a szerződés teljesítése során. Ön kikapcsolhatja a Google Maps szolgáltatást, és ezzel megakadályozhatja az adatok Google által történő továbbítását böngészője JavScript funkciójának kikapcsolásával. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben nem tudja majd használni a weboldalainkon megjelenő térképet.

A Google átadhatja a Maps-ből szerzettinformációkat harmadik feleknek, ha azt a törvény előírja, vagy amennyibenharmadik felek dolgozzák fel ezen adatokat a Google nevében.

A Google Maps által végzett adatgyűjtésés adatkezelés céljára és terjedelmére vonatkozó további információk azadatvédelmi szabályzatban találhatók meg. Itt további információt talál ajogaival és az adatai védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkelkapcsolatban is: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

Kinek adjuk át az Ön személyes adatait?

Személyes adatait kizárólag akkor továbbítjuk harmadik feleknek, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve ha kifejezett hozzájárulását adta. A Kia ügyfelei esetében járműve adatait (VIN) a KME részére adjuk át az új járművek szerviztámogatásához szükséges jogosultság ellenőrzésnek lehetővé tételére és számlázási célokból.

Hogyan védjük személyes adatait?

Az Ön adatainak biztonságáról korszerűtechnológiával gondoskodunk. Az Ön személyes adatait a visszaélésekkel vagy azegyéb formában megnyilvánuló jogosulatlan adatkezeléssel szemben többek közöttaz alábbi biztonsági intézkedésekkel védjük:

 • a személyes adatokhoz való hozzáférést kizárólag korlátozott létszámú, arra felhatalmazott személyre és a meghatározott célra korlátozzuk,
 • a gyűjtött adatokat kizárólag titkosított formában továbbítjuk,
 • emellett az informatikai rendszerekhez való hozzáférést folyamatosan figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy a visszaéléseket korai fázisban észleljük és elhárítsuk.

Csak addig tartjuk meg az Ön személyesadatait, amíg az adott célok érdekében ez szükséges. Amennyiben az adatokattöbb cél érdekében is kezeljük, ezeket az utolsó meghatározott cél elérésekorautomatikusan töröljük vagy az Ön számára közvetlenül nem nyomon követhetőformában tároljuk.

Kapcsolatfelvétel, az Ön adatvédelmi jogai és az adatvédelmihatósághoz való panaszbenyújtás joga

Ön igényelheti a személyes adataihoz valóhozzáférést, azok helyesbítését, illetve törlését, továbbá kérheti azadatkezelés korlátozását, és azzal szemben tiltakozhat is. E jogait a DCSmegkeresése útján gyakorolhatja, az alábbi elérhetőségeken: DigitalCharging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin (Németország), e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelésselkapcsolatban velünk szemben megfogalmazott aggályait vagy panaszait nem vesszükkomolyan, úgy megkeresheti az illetékes szabályozó hatóságot is.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásánalapul, úgy a jövőre nézve bármikor visszavonhatja az Ön által adotthozzájárulást. E jogát a DCS megkeresése útján gyakorolhatja, az alábbielérhetőségeken: Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21,10119 Berlin (Németország), e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com.