Generelle vilkår og betingelser for Kia Charge

1. Kia Charge

1.1. I henhold til disse generelle vilkår og betingelser ("GVB") forsyner Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland ("DCS") kunden med informationstjenester og adgangsteknologi til opladningsinfrastruktur for Kia-køretøjer under betegnelsen "Kia Charge". Som en forudsætning for brugen af Kia Charge er det nødvendigt at have en gratis Kia-konto (Kia UVO Connected GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland). Brugen af udtrykket "kunde" i disse GVB henviser til personer af alle køn.

1.2. Den seneste version af disse GVB og de seneste oplysninger om de tilgængelige tariffer kan findes, downloades og udskrives fra webstedet www.kiacharge.com. Ændringer af disse generelle forretningsbetingelser, en Kia Charge-kontrakt, der er indgået på dette grundlag, samt eventuelle ændringer i den told, der er aftalt med kunden på grund af ændringer i loven, ændringer i retspraksis eller markedsvilkår, vil blive meddelt til kunden via e-mailadressen, som kunden har oplyst i overensstemmelse med afsnit 2.2 i tekstform med eksplicit henvisning til de relevante ændringer. Disse ændringer vil træde i kraft, hvis kunden ikke gør indsigelse mod dem inden for en periode på en måned, efter at kunden har modtaget underretningen. DCS vil underrette kunden om disse juridiske konsekvenser ved starten af denne periode. Den fremgangsmåde, der er anført ovenfor, gælder også for ændringer af den tarif, der er aftalt med kunden.

1.3. DCS samarbejder med operatører af ladestationer (som hver er en "Kia Charge-partner"). Kia Charge-partnernes ladestationer vises på www.kiacharge.com, i Kia Charge-appen samt via yderligere kanaler (i det følgende omtalt som "frontends") og fremhæves for at skelne mellem dem og andre ladestationer, der ikke er en del af det tilgængelige netværk af ladestationer. Disse oplysninger er til dels kun tilgængelige via logon på medlemsområder.

1.4. Kia Charge-tjenester består af

a) visningen af Kia Charge-partneres ladestationer (i form af statiske oplysninger) og visse oplysninger vedrørende brugen af disse Kia Charge-partneres ladestationer (f.eks. tilgængeligheden og priserne i form af dynamiske oplysninger) i frontends.

b) opladning ved Kia Charge-partnernes ladestationer efter godkendelse (se afsnit 6.1) samt månedlig fakturering inklusive en detaljeret oversigt over alle opladningsprocesser.

1.5. Detaljerede oplysninger om Kia Charge og brugen af tjenesten kan findes på www.kiacharge.com.

1.6. For tiden garanterer Tyskland ikke, at operatører af ladestationer yder dækning på landsplan med opkrævnings- og faktureringsløsninger, som er i overensstemmelse med kalibreringsloven. I vores service anvender vi data fra operatører af ladestationer. I nogle tilfælde kan dette medføre afvigelser i bla. opkrævnings- og faktureringsbeløb. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

2. Kontraktindgåelse og bestilling

2.1. Kunden kan bestille Kia Charge på www.kiacharge.com. Den version af GVB, som kunden udtrykkeligt har accepteret ved bestillingen af Kia Charge (idet en sådan version kan blive ændret fra tid til anden i henhold til afsnit 1.2 ovenfor), er gældende. DCS kan tilbyde kunden tillægstjenester, for eksempel særlige betingelser, for at få adgang til ladestationer eller ladestationer fra tredjeparts-ladesøjle-operatører (“pakker”). Bestemmelserne for disse Almindelige vilkår og betingelser er gældende for sådanne pakker. 

2.2. Kunder, der har en Kia-konto, kan tilmelde sig Kia Charge på www.kiacharge.com ved at angive deres adresse- og betalingsoplysninger. Disse data kan rettes eller opdateres på et senere tidspunkt i kundekontoområdet eller via kundeservice. Kunder, som endnu ikke har oprettet en Kia-konto, skal oprette en sådan konto, inden de tilmelder sig Kia Charge.

2.3. Alle oplysninger, der sendes i kundekontoområdet, som f.eks. betalingsoplysninger, adresseoplysninger og e-mail-adresser, beskyttes automatisk ved hjælp af moderne krypteringsmetoder som f.eks. SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

2.4. Betaling skal ske med kreditkort eller eventuelle andre betalingsmetoder, som Kia Charge-kunden tilbydes under registreringsprocessen.

2.5. Tilbud om og indgåelse af en Kia Charge-kontrakt

a) DCS afgiver et bindende tilbud i henhold til bestemmelserne for Kia Charge. Når kunden, som har en Kia-konto, har oprettet en Kia Charge-kundekonto og udtrykkeligt har accepteret GVB, kan Kia Charge bestilles. Bestillingsprocessen er også beskrevet på www.kiacharge.com.

b) Kunden kan rette eventuelle indtastningsfejl ved at klikke på "Tilbage" under registreringsprocessen og rette indtastningerne. Inden kunden bekræfter sin ordre, får kunden specifikt oplysninger om de priser, der gælder for Kia Charge.

c) Når kunden har gennemført bestillingsprocessen for Kia Charge, modtager kunden en ordrebekræftelse via e-mail sammen med oplysninger om den respektive tarif, GVB som accepteret af kunden og oplysningerne om kundens ret til at udtræde (se afsnit 2.7).

d) Kia Charge-kontrakten er indgået, når bestillingsprocessen er gennemført.

e) Kia Charge-kontraktens indhold opbevares af DCS og kan hentes eller gemmes af kunden på www.kiacharge.com i Kia Charge-kundekontoområdet.

2.6. Sprog

Kia Charge-kontrakten indgås på dansk. Oversættelser af disse GVB til andre sprog er kun til informationsformål og er ikke juridisk bindende.

2.7. Ret til at udtræde af kontrakten

Kunden har ret til at udtræde af Kia Charge-kontrakten inden for en periode på fjorten dage, hvis kunden er en forbruger.

Kunden informeres hermed om hans eller hendes ret til at udtræde som følger:

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgåe.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os (Digital Charging Solutions GmbH, Brunnenstraße 19-21, 10119 Berlin, Tyskland, Tel: +45 70 71 10 94, mail: dk@kiacharge.com). Deres beslutning om at gøre fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis De ønsker, at levering af tjenesteydelser eller forsyning af elektricitet skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal De betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor De informerede os om Deres udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

(Slut på oplysninger om retten til at udtræde)

3. Kia Charge-ladekort: Aktivering og deaktivering af Kia Charge-ladekortet

3.1. For at gøre det muligt at bruge Kia Charge kræver de fleste ladestationer et aktiveret Kia Charge-ladekort. Hvis kunden allerede har et Kia Charge-ladekort, kan kunden aktivere det pågældende kort under registreringsprocessen. Ellers vil DCS sende et Kia Charge-ladekort til aktivering til kunden pr. post. Kia Charge-ladekort aktiveres i Kia Charge-kundekontoen ved at indtaste kortnummeret og bekræfte detaljerne. Kunden modtager så en bekræftelses-e-mail. Aktivering af Kia Charge-ladekortet kan tage op til 24 timer.

3.2. Ved nogle ladestationer er godkendelse kun muligt med Kia Charge-appen, som stilles til rådighed og er tilgængelig i Apple Inc. App Store eller Google Play Store og indeholder en QR-kodelæser. Godkendelsen kræver, at der logges på ved hjælp af logondataene.

3.3. DCS forbliver ejer af Kia Charge-ladekortet. Kunden skal opbevare sit Kia Charge-ladekort og sine logonoplysninger omhyggeligt. Kunden skal med det samme give DCS besked, hvis Kia Charge-ladekortet mistes eller bliver stjålet (se kontaktoplysningerne under afsnit 10). Desuden kan kunden også kontakte kundeservice for Kia Charge for at deaktivere Kia Charge-ladekortet. Udstedelsen af et erstatningskort kan medføre yderligere omkostninger for kunden (se de gældende priser på www.kiacharge.com).

4. Kontraktens varighed og gyldighed

4.1. Kontrakten har ingen fast løbetid og kan opsiges af hver part med en måneds forudgående skriftlig meddelelse med virkning i slutningen af en kalendermåned. Opsigelsen kan meddeles i kundekontoområdet i form af en skriftlig meddelelse eller via e-mail; dette påvirker ikke retten til at opsige kontrakten øjeblikkeligt med god grund.

4.2. Når kontrakten er opsagt, er Kia Charge-ladekortet ikke længere gyldigt og vil blive blokeret af DCS.

4.3. Der kan gælde forskellige vilkår og opsigelsesfrister for tillægspakker, som kunden har booket. 

5. Brug og tilgængelighed af Kia Charge

5.1. Kunden kan få flere oplysninger om Kia Charge og tekniske detaljer vedrørende brug og tilgængelighed på www.kiacharge.com. DCS stiller tjenesterne til rådighed i kundens bopælsland samt i yderligere lande i henhold til afsnit 9 nedenfor.

5.2. For at kunne bruge Kia Charge på den bedst mulige måde er det nødvendigt at have Kia Charge-appen på en egnet mobilenhed eller at have adgang til www.kiacharge.com.

5.3. DCS tilstræber at udvide adgangen til og brugen af offentlig opladningsinfrastruktur via Kia Charge og at udvide gruppen af Kia Charge-partnere. DCS fremsætter imidlertid ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til tilgængeligheden (korrekt funktionalitet, tilgængelig elektricitet eller fuld opladning) af, og kunden har ikke nogen ret til at kræve adgang til bestemte ladestationer og/eller -muligheder. Der findes i særdeleshed ingen ret til at beholde den samme Kia Charge-partneropladningsinfrastruktur.

5.4. Underlagt afsnit 5.5 fremsætter DCS ingen påstande og giver ingen garanti med hensyn til aktualiteten og/eller korrektheden af statiske og/eller dynamiske oplysninger, der vises via frontends (se afsnit 1.4 a), herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om ladestationer og/eller deres tilgængelighed. Kunden anerkender i særdeleshed, at sådanne oplysninger leveres af tredjeparter (f.eks. Kia Charge-partnere). Uanset dette faktum kontrollerer DCS oplysningernes aktualitet og/eller korrekthed baseret på eksempler for løbende at forbedre sin tjeneste. Transmissionen af disse oplysninger er også afhængig af modtagelse fra de respektive netværksoperatørers mobiltelefonmaster og kan forringes af atmosfæriske forhold, topografiske omstændigheder, køretøjets position og forhindringer i nærheden (f.eks. broer og bygninger osv.).

5.5. Afhængigt af den aftalte tarif kan priserne variere afhængigt af den anvendte ladestation (se afsnit 7.1). I et sådant tarifsystem vises de aktuelle priser for den respektive ladestation for kunden i Kia Charge-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. Som en afvigelse fra afsnit 5.4 garanterer DCS de viste prisers korrekthed. Kunder med en sådan tarif er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

5.6. Den Kia Charge, som tilbydes under disse GVB, må kun bruges til at oplade køretøjer af mærket Kia.

5.7. Kunderne må godt lade familiemedlemmer eller deres ansatte bruge Kia Charge (i særdeleshed Kia Charge-ladekortet), forudsat at kunden ikke opkræver betaling for en sådan brug, og at Kia Charge kun bruges til at oplade kundens eget køretøj. Inden en sådan brug skal kunden informere brugeren om den korrekte håndtering af ladestationerne. Enhver anden brug af Kia Charge fra tredjeparters side kræver forudgående samtykke fra DCS. Kunden må ikke bruge Kia Charge til ulovlige formål eller lade tredjeparter gøre dette.

5.8. Kunden skal uden undtagelse følge manualerne til det køretøj, der skal oplades, og eventuelt anvendt udstyr eller tilbehør (f.eks. et ladekabel) samt alle instruktioner og vilkår og betingelser fra Kia Charge-partnere vedrørende brugen af ladestationerne, som vises ved disse ladestationer. Brugen af ladekabler eller andet udstyr eller tilbehør, som (i) ikke er blevet certificeret i henhold til gældende love og regler (f.eks. CE-certificering), (ii) ikke er godkendt til den respektive bil eller af den respektive Kia Charge-partner i henhold til de instruktioner, der vises ved ladestationerne, eller (iii) er beskadigede, er strengt forbudt.

5.9. Ladestationer, der viser en alarmmeddelelse eller en problemrapport eller åbenlyst er beskadigede, må ikke bruges. I stedet bedes kunden venligst underrette DCS (se kontaktoplysningerne under afsnit 10).

5.10. Kunden er ansvarlig for alle skyldspådragende forårsagede skader, der opstår som følge af misbrug eller forkert brug af Kia Charge-ladekortet henholdsvis af Kia Charge-appen som godkendelsesenhed eller som følge af misbrug eller forkert brug af ladeprocessen i henhold til gældende lov.

6. Ladeproces og godkendelse; maksimal opladnings- og inaktivitetstid; forstyrrelser

6.1. Som hovedregel godkendes kunder ved Kia Charge-partnernes ladestationer ved hjælp af Kia Charge-ladekortet. Ved nogle ladestationer er godkendelse også mulig ved eller kan kræve brug af Kia Charge-appen. Dette gælder i særdeleshed for ladestationer med et intercharge-symbol. For hver ladestation vises de tilgængelige godkendelsesmetoder i Kia Charge-appen eller på www.kiacharge.com.

6.2. Den maksimale periode med uafbrudt tilslutning til en enkelt ladestation må ikke overstige 24 timer eller, for DC-opladning (jævnstrømopladning), 4 timer (maksimal opladnings- og inaktivitetstid). Desuden skal kunden forlade det offentlige parkeringsområde, så snart opladningsprocessen er gennemført eller den maksimale parkeringsperiode er udløbet. Omkostninger, som DCS måtte komme ud for, fordi den maksimale opladnings- eller inaktivitetstid og/eller parkeringsperioderne overskrides, samt omkostninger til bøder eller bugseringstjenester som følge af ulovlig parkering, vil blive faktureret kunden.

6.3. Kunden anerkender, at der kan opstå forstyrrelser på ladestationer som følge af force majeure, herunder strejker, lockouter og myndighedsdirektiver samt på grund af tekniske foranstaltninger og andre foranstaltninger, som skal udføres på udstyret, for at det kan fungere korrekt, eller for at forbedre tjenesten (f.eks. vedligeholdelse, reparationer, softwareopdateringer af systemer). Der kan også opstå forstyrrelser som følge af kortsigtede kapacitetsmangler i perioder med spidsbelastning.

6.4. I det omfang, hvori forstyrrelser og/eller anomalier i elektricitetsforsyningen skyldes en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet), fritages DCS for sine respektive forpligtelser inden for rammerne af Kia Charge. Dette gælder imidlertid ikke, hvis DCS uberettiget afbryder forsyningen. Efter anmodning skal DCS uden unødig forsinkelse give kunden oplysninger om en sådan skadelig hændelse og dens årsag i det omfang, hvori DCS har sådanne oplysninger, eller sådanne oplysninger kan gøres tilgængelige med en rimelig indsats.

7. Gebyr; Priser

7.1. Gebyret for Kia Charge og brugen af tjenesterne bestemmes af den aftalte takst og består normalt af følgende:

a) et fast månedligt grundgebyr (afhængig af den aftalte takst; for nogle takster kan det månedlige grundgebyr allerede indeholde gebyrer for brug (faste takster), og

b) betalinger baseret på faktisk brug for individuelle ladeprocesser ved Kia Charge-partneres ladestationer.

Den respektive tarifstruktur kan findes på https://www.kiacharge.com/web/kia-dk/tariffs.

De faktiske priser for en ladeproces for den respektive ladestation vises for kunden i Kia Charge-appen, forudsat at kunden er logget på med sine logindata. For variable tariffer er DCS berettiget til at justere priserne for den faktiske brug af en ladestation med virkning for fremtiden. Kunder er forpligtede til at informere sig om de gældende priser, inden de starter opladningsprocessen.

7.2. Det månedlige grundgebyr vil først blive opkrævet, når Kia Charge-kontrakten er indgået, eller - i tilfælde, hvor der skiftes til en tarif med et månedligt grundgebyr - et sådant tarifskift er blevet aktiveret af DCS, og derefter på pro-rata basis resten af den første måned.

7.3. Betalingerne baseret på faktisk brug vil blive opkrævet for hver ladeproces fra dens start (dvs. stikket sættes i ladepunktet) til dens slutning (dvs. stikket tages ud af ladepunktet) baseret på de aktuelt gældende priser i det respektive land eller ved den respektive ladestation. Der findes flere oplysninger om priserne for roaming på prislisten for den respektive tarif på www.kiacharge.com. Der vil blive opkrævet betaling for ladeprocesser som anført i prislisten for den relevante tarif.

7.4. Alle priser er inklusive moms. Oplysningerne om de priser, der gælder for kundens tarif ved indgåelsen af kontrakten, sendes til kunden via e-mail (se afsnit 2.5c).

7.5. Hvis der vises priser ved en Kia Charge-partners ladestation, kan disse priser afvige fra de priser, der er aftalt kontraktligt med kunden; kun de priser, der er aftalt mellem kunden og DCS, gælder.

7.6. Ved ladeprocesser i udlandet (roaming) kan der forekomme afvigelser fra de priser, der blev angivet på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået. Kunden er forpligtet til at informere sig om de gældende betingelser inden påbegyndelsen af en ladeproces. En varslings- og meddelelsespligt i henhold til punkt 1.2 i disse almindelige forretningsbetingelser med deri angivne retsvirkninger gælder ikke i disse tilfælde.

7.7. Når der lades i udlandet, kan der forekomme betaling til DCS med en anden valuta end den, der anvendes i Danmark (udenlandsk valuta). For at gøre afregning af udenlandsk valuta så let som mulig for kunden, skal DCS omregne betalinger med udenlandsk valuta til Danmarks valuta og afkræve kunden det omregnede beløb i stedet for den udenlandske valuta. Omregning for en ladeproces afregnet i udenlandsk valuta baseres på Den Europæiske Centralbanks vekselkurs for euro ved slutningen af den dag, der går forud for ladeprocessen. Kunden kan se denne kurs på: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

7.8. DCS forbeholder sig retten til at reducere priser for eksisterende og/eller nye kontrakter i bestemte tidsrum og for bestemte ladestationer (se afsnit 7.1b) (særlige tilbud).

7.9. En tarifændring kræver en tilsvarende aftale mellem parterne; kunden kan søge om en tarifændring via internettet på www.kiacharge.com.

8. Fakturering og betalingsbetingelser

8.1. Kunden kan hente sine månedlige fakturaer via Kia Charge-kundekontoen på www.kiacharge.com, som indeholder en liste over ladeprocesser i den respektive fakturaperiode med oplysninger om dato, sted og varighed. Kunden vil få besked via e-mail, hvis en ny faktura er tilgængelig.

8.2. Påløbne omkostninger per kalendermåned opkræves via den betalingsmetode, der er valgt under registreringsprocessen for Kia Charge-kundekontoen, den fjerde hverdag i den følgende kalendermåned. Erhvervskunder, der betaler per faktura (se afsnit 2.4), skal overføre beløbet inden for en periode på 14 dage efter modtagelsen af fakturaen til den konto, der er anført på fakturaen. DCS tilstræber at fakturere Kia Charge-tjenesten i den følgende kalendermåned, men der kan forekomme forsinkelser i individuelle tilfælde (f.eks. som følge af, at Kia Charge-partnere fakturerer DCS forsinket).

8.3. Kunden kan kun foretage modregninger mod DCS-krav, hvis kundens modkrav er ubestridt eller er baseret på en udtrædelse af denne kontrakt, eller hvis der findes en juridisk bindende berettigelse. Kunden må kun tilbageholde betalinger, hvis dette er baseret på krav, der følger af Kia Charge-kontrakten.

8.4. Hvis kunden har forsømt sine betalinger, er DCS nødsaget til at spærre kundens brug af Kia Charge.

9. International roaming

På grundlag af Kia Charge-kontrakten kan kunden også bruge Kia Charge-kortet henholdsvis Kia Charge-appen i andre lande på samme måde som i bopælslandet. Den aktuelle liste over lande kan ses på www.kiacharge.com.

10. Kontakt

Til generelle spørgsmål om Kia Charge-produktet, spørgsmål om fakturaer, kundekontrakter eller Kia Charge-ladekort samt ved tekniske problemer, i særdeleshed under ladeprocessen, kan kunden bruge de kontaktmuligheder, der er anført på www.kiacharge.com.

11. Garanti

Der gælder lovpligtige garantibestemmelser.

12. Ansvarsfraskrivelse

12.1. I tilfælde af mindre forsømmelighed er DCS kun erstatningsansvarlig, hvis DCS har overtrådt væsentlige kontraktlige forpligtelser (grundlæggende forpligtelser) som f.eks. sådanne, der anses for at være specifikt pålagt DCS i henhold til Kia Charge-kontraktens indhold og formål, eller sådanne, hvis opfyldelse muliggør den korrekte gennemførelse af Kia Charge-kontrakten og efterlevelse, som kunden normalt vil stole på. Et sådant erstatningsansvar er begrænset til de typiske skader, der kan forudses på tidspunktet for indgåelsen af Kia Charge-kontrakten.

12.2. DCS' juridiske repræsentanters, agenters og medarbejderes personlige erstatningansvar for skader, der opstår som følge af mindre forsømmelighed, er også begrænset til det omfang, der er beskrevet i den foregående paragraf.

12.3. DCS' erstatningsansvar i tilfælde af forsætlig manglende offentliggørelse af en defekt eller som følge af antagelsen af en garanti eller i henhold til produktansvarslovgivning forbliver upåvirket. Begrænsninger af erstatningsansvaret gælder ikke i tilfælde af svindel, grov forsømmelighed, dødsfald, personskader eller helbredsskader.

12.4. DCS er ikke ladestationernes operatør og er ikke erstatningsansvarlig som operatør. Kunden anerkender, at der i tilfælde af forstyrrelser eller anomalier i elektricitetsforsyningen som følge af en forstyrrelse i driften af elnettet (herunder forbindelsen til elnettet) kan forekomme krav mod distributionsnetværkets operatør; DCS vil efter anmodning tildele og overføre krav og rettigheder over for distributionsnetværkets operatør med relation til en skade for kunden.

13. Oplysninger vedrørende databeskyttelse

13.1. DCS tager beskyttelsen af brugerens personoplysninger alvorligt og respekterer brugerens databeskyttelse, når de behandler personoplysninger.

13.2. Yderligere oplysninger om databehandling, databeskyttelse og datasikkerhed findes i databeskyttelsesmeddelelsen.

14. Værneting, mægling og gældende lov

14.1. Kia Charge-kontrakten samt enhver juridisk relation baseret på disse GVB er underlagt tysk lov; De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb gælder ikke. Hvis kunden er en forbruger, har de obligatoriske forbrugerbeskyttelsesregler i den stat, hvor kunden har sin normale bopæl, forrang over tysk lov, hvis de stiller kunden gunstigere.

14.2. Det eksklusive jurisdiktionssted for alle krav, der udgår fra relationer til virksomhedsejere eller virksomheder underlagt offentlig ret, er München, Tyskland. Hvis kunden er en forbruger og har sin normale bopæl i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, kan kunden også gøre et krav gældende i bopælslandet. DCS' krav over for en forbruger kan kun gøres gældende i forbrugerens bopælsland.

14.3. EU-kommissionen har etableret en platform for onlineløsning af tvister, som du kan få adgang til her http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hvis du vil gøre os opmærksom på en sag, bedes du kontakte os.

14.4. DCS vil ikke deltage i nogen tvistbilæggelsessager ved en forbrugervoldgiftsret og er ikke forpligtet til at gøre dette.

Senest opdateret: August 2021

Bilag 1: DCS standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Digital Charging Solutions GmbH

Mies-van-der-Rohe-Straße 6

80807 München, Tyskland

E-Mail: dk@kiacharge.com

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) levering af følgende tjenesteydelser (*):

Kia Charge-kontraktnummer

Bestilt den

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato

(*) Det ikke-relevante udstreges.